Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych wraz z malowaniem oraz naprawa dachu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Rychwale – zaprojektuj i wybuduj”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmiana treści zapytania ofertowego z 1 marca 2024 r.Zmiana treści zapytania ofertowego z 1 marca 2024 r.

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zmieniony 1 marca 2024 r.

Zapytanie ofertowe - plik w formacie pdf

Zapytanie ofertowe - plik w formacie doc

Załącznik nr 1 - plik w formacie pdf

Informuje, że w ramach zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych wraz z malowaniem oraz naprawa dachu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Rychwale – zaprojektuj i wybuduj ” do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia. Poniżej pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Inwestor dysponuje rysunkami inwentaryzacji kościoła na cele projektowe ?

Odpowiedź:

Inwestor nie dysponuje ww. rysunkami, należy je wykonać w ramach dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

Czy Inwestor dysponuje programem prac konserwatorskich, czy opracowanie to należy opracować w ramach projektu do pozwolenia na budowę ?

Odpowiedź:

Inwestor nie dysponuje ww. programem, należy go opanować w ramach dokumentacji projektowej.

Pytanie 3:

 Czy koszty nadzoru konserwatorskiego, archeologicznego i autorskiego mają zostać wkalkulowane w cenę oferty czy będą odrębnie ponoszone przez Inwestora?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4.

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy że obecnie na elewacji kościoła występują tynki cementowo - wapienne o znacznej grubości narzutu do 7cm. Część tynków jest odspojona od podłoża proszę o wyjaśnienie czy określono udział procentowy wymiany tynków czy ryzyko związane z ewentualną wymianą tynku w stopniu wyższym niż wynika to ze wstępnych oględzin (bez rusztowania) należy skalkulować w cenie oferty?

Odpowiedź:

Inwestor nie ma wiedzy w tym zakresie. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie ryzyko związane zakresem wymiany tynków.

Pytanie 5.

Po uzupełnieniu tynków na cokole oraz wymianie i uzupełnieniu tynków powyżej cokołu dla scalenia faktury elewacji konieczne będzie wykonanie tynków scalających cienkowarstwowych na całej powierzchni elewacji proszę o potwierdzenie że zakres ten winien zostać ujęty w cenie oferty.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6.

Czy na przyporach należy przewidzieć wymianę dachówek na obróbkę z blachy miedzianej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7.

Czy obróbki podokienników przewidzieć do wymiany na nowe z blachy miedzianej czy pozostawić istniejące?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8.

Czy obróbki blacharskie portali wykonane obecnie z blach powlekanych wymienić na obróbki z blachy miedzianej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9.

Czy w ramach niniejszego zadania należy przewidzieć oczyszczenie i ewentualne uzupełnienie dachówek ceramicznych na połaci głównej dachu kościoła ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 10.

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdza się że więźba dachowa połaci głównej kościoła jest wymieniona w znacznej części wymieniona na nową przy okazji wcześniejszych prac remontowych. Mimo dobrego stanu więźby stwierdzono występowanie szkodnika - proszę o wyjaśnienie czy w ramach przedmiotowego zadania należy uwzględnić fumigację więźby głównej ?

Odpowiedź:

Zadanie nie obejmuje fumigacji głównej więźby dachu.

Pytania do zapytania wraz z odpowiedziami