URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego:

 • dowody osobiste lub paszporty - do wglądu;

Dotyczy cudzoziemców:

 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;
 • zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny;

Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Opłata skarbowa w kwocie 84 złotych uiszczana jest na konto:

Bank Spółdzielczy Konin Oddział Rychwał

Numer 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002

Wyżej wymieniona opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Rychwale.

Termin i sposób załatwienia:

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

 

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Do uzyskania zaświadczenia należy przedłożyć dowody osobiste lub paszporty.

Dotyczy cudzoziemców:

 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;
 • zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny;

Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Opłatę skarbową w wysokości 84 złotych za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego) wnosi się na numer konta:

Bank Spółdzielczy Konin Oddział Rychwał

Numer 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002

Wyżej wymieniona opłata pobierana jest w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Rychwale. Jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza Rychwałem, dowód zapłaty opłaty skarbowej na konto urzędu stanu cywilnego rejestrującego małżeństwo należy przedłożyć przy odbiorze zaświadczenia.

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie maksymalnie 10 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty:

Do uzyskania zaświadczenia konieczne jest:

 • wypełnienie wniosku;
 • przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu;
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 złotych na numer konta:

Bank Spółdzielczy Konin Oddział Rychwał

Numer 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002

Opłatę wnosi się po złożeniu podania.

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia.

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 1. W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:
 • dane wnioskodawcy, to jest nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości to jest dowodem osobistym lub paszportem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, stanowiący załącznik numer 1, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

Opłata skarbowa:

 1. Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 złotych
 2. Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej przekazuje informację organowi podatkowemu, co skutkuje dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Termin i sposób załatwienia

 1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego.

 

Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego

Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi) oraz karta ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego.

Od 01 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację.

Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

W przypadku uznania dziecka poczętego rodzice otrzymują zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, pozycja 788 ze zmianami)

Inne informacje:

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo, gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia

Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi).

Od 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację.

Opłaty skarbowej od czynności nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

 

Odpis aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Rychwale zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie Gminy i Miasta Rychwał. Obecnie tutejszy urząd przechowuje akty urodzenia, małżeństwa i zgonu z lat 1915-2015.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • osoby, które wykażą interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,

Uzyskanie każdego z zamawianych dokumentów wymaga złożenia odrębnego wniosku.

Pisemny wniosek winien zawierać: dane wnioskodawcy , to jest: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa), numer PESEL, adres zameldowania, numer i serię dowodu osobistego, jeśli są wnioskodawcy znane. Dodatkowo w odniesieniu do aktów odtworzonych i dokumentów wpisanych do polskich ksiąg stanu cywilnego - datę i miejsce odtworzenia lub wpisu. Dokumenty podlegają opłacie skarbowej. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej. Wniosek należy podpisać.

Tożsamość osoby składającej wniosek stwierdzana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Dokumentem tożsamości jest dowód osobisty lub paszport.

Opłaty:

 • odpis skrócony - 22 złotych
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 złotych
 • odpis zupełny - 33 złotych

Termin i sposób załatwienia:

 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje, po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

 

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)

Wniosek o przyjęcie oświadczenia

Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę

Jeżeli wnioskodawcy posiadają:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, które zostało zawarte poza Rychwałem,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, które urodziło się poza Rychwałem.

Od 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 

Zmiana imienia lub nazwiska

 1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Wniosek, który musi zawierać:
 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, 
 • numer PESEL, 
 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 • adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • uzasadnienie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

W przypadku zmiany imienia lub nazwiska są to odpisy zupełne aktów stanu cywilnego sporządzone w innym urzędzie, które ulegną zmianie w związku z wydaniem decyzji.

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Opłata skarbowa:

 • decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 złotych.

Opłatę skarbową wnosi się na konto:

Bank Spółdzielczy Konin Oddział Rychwał

Numer 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002

Opłatę wnosi się podczas składania wniosku.

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
 2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.
 3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik/zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. Na podstawie protokołu sporządzany jest w Bazie Usług Stanu Cywilnego akt zgonu.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu.

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

 • małżonku lub dzieciach zmarłego,
 • najbliższych krewnych lub powinowatych,
 • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych.

 

 

DOWODY OSOBISTE

Wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy:

 • osobiście
 • w postaci elektronicznej
 • podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

UWAGA: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nienadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO:

 1. FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz od wzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

 • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu)

WNIOSEK SKŁADA:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku:
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 roku zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 roku nie stanowi podstawy do jego wymiany.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO:

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera:

 • wnioskodawca ( składający wniosek w swoim imieniu )
 • rodzic / opiekun prawny, kurator - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ).

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO:

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

 • w formie dokumentu elektronicznego
 • tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie
 • osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie
 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

 

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ Przejdź do strony: www.epuap.gov.pl - WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO:

 • FOTOGRAFIA kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz od wzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

 

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Wymagane dokumenty:

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA NUMER KONTA BANKOWEGO:

Bank Spółdzielczy Konin Oddział Rychwał

Numer 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

 

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku,
 • wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu),
 • uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,
 • dowód dokonania opłaty.

OPŁATĘ ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH NALEŻY WNOSIĆ NA NUMER KONTA BANKOWEGO:

Bank Spółdzielczy Konin Oddział Rychwał

Numer 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31 złotych.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z wyżej wymienionego rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z wyżej wymienionego rejestru /dokumentacji związanej z dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie, którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z wyżej wymienionego rejestru/ udostępnienia dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w wyżej wymienionym rejestrze, a ponadto należy wskazać, jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Numer PESEL

Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie numer PESEL: dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy.

Wniosek składa się na załączonym formularzu i powinien zawierać: -

 • wskazanie podstawy prawnej;
 • dokumenty potwierdzające wskazane dane;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni – nie usunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

 • Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nieprzebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien: złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
 • przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (na przykład: sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 złotych.

OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WNOSIĆ NA NUMER KONTA BANKOWEGO:

Bank Spółdzielczy Konin Oddział Rychwał

Numer 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002

Termin i sposób załatwienia:

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające między innymi na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

 

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Wymagane dokumenty:

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Wypełniony formularz meldunkowy;

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;

Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego na formularzu ("epuap st." lub "epuap czas.") umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platformę e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

 

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Wymagane dokumenty:

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (na przykład najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

 • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu",
 • dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

Przy zameldowaniu na pobyt stały:

 • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu";
 • dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

 

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dowód osobisty albo paszport,

Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (na przykład najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

Dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (to jest Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628 ze zmianami) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych.

 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

 • podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),
 • wypełniony i podpisany formularz meldunkowy,
 • do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA NUMER KONTA BANKOWEGO:

Bank Spółdzielczy Konin Oddział Rychwał

Numer 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 złotych.

17 złotych od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, to znaczy od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia:

Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, polegające między innymi na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, i tym podobne.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)