Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Odnowienie więźby i pokrycia dachowego na kaplicy pw. św. Rocha w Dąbroszynie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w formacie pdf

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Odnowienie więźby i pokrycia dachowego na kaplicy pw. św. Rocha w Dąbroszynie” - plik w formacie pdf

Załącznik nr 1 - plik w formacie pdf

Zapytanie ofertowe - plik w formacie doc

Informuje, że w ramach zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Odnowienie więźby
i pokrycia dachowego na kaplicy pw. św. Rocha w Dąbroszynie” do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią.
Pytanie:
Podczas wizji lokalnej w 15 i 19 .02.2024 r. na obiekcie zabytkowej kaplicy p.w.św. Rocha w Dąbroszynie uważamy ,iż w przedmiocie zamówienia występuje dość znaczna różnica między zapytaniem ofertowym a stanem faktycznym kaplicy.
W IV. Przedmiot zamówienie pkt.2) ppkt b) zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej elementów konstrukcyjnych belek stropowych , stan biologicznej degradacji stropu drewnianego na którym wspiera się konstrukcja więźby dachowej stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi tam przebywających, dlatego prosimy o ponowne zweryfikowanie zapytania ofertowego i rozszerzenie o całkowitą wymianę elementów konstrukcyjnych belek stropowych, co zapewne zwiększy w znacznym stopniu koszty tej inwestycji.
Uważamy , iż należałoby w trybie pilnym wykonać ekspertyzę techniczną przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia , co pozwoli dokładnie i bezpiecznie wykonać całe zadanie.

Odpowiedź:
Odpowiadając na powyższe pytanie, informuje, iż Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zakresu przewidywanych prac o wskazane powyżej roboty. Ostateczny zakres robót wynikać będzie z zatwierdzonej przez konserwatora zabytków dokumentacji technicznej. Jeżeli zakres ten będzie znacząco odbiegał od zakresu zapytania ofertowego, co zostanie potwierdzone niezależną ekspertyzą, Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego.