KOŚCIOŁY I MIEJSCA PAMIĘCI

 

Kościół Świętej Trójcy w Rychwale

Pierwsze informacje dotyczące parafii rychwalskiej pochodzą z 1411 roku, co świadczy, że już wtedy istniał tu kościół. W 1575 roku ówczesny właściciel Rychwała, Gabriel Złotkowski, wraz z synem Stanisławem wybudowali nową murowaną świątynie, którą konsekrowano w 1629 roku. W tym czasie przy kościele funkcjonowała nie tylko szkoła, ale także szpital, ufundowany przez Stanisława Złotkowskiego. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, między innymi w latach 1790-1800, co sprawiło, że stracił swój pierwotny kształt. W 1874 roku do budowli od strony zachodniej dobudowano kruchtę. Obecnie kościół jest budynkiem jednonawowym, z węższym prezbiterium, zakończonym absydą. Na szczycie elewacji zachodniej zachowały się dwa szeregi blend arkadowych z obeliskami. W kościele znajduje się renesansowy nagrobek Gabriela Złotkowskiego datowany na koniec XVI wieku, ołtarze z XVII wieku oraz ambona z końca XVIII wieku. W latach 1973 – 1974 została wykonana nowa polichromia. Przy kościele znajduje się dzwonnica z 1914 roku.

 

Kościół Świętej Doroty w Grochowach

Kościół parafialny świętej Doroty został wybudowany w latach 1908-1912 w miejscu starej świątyni z drewna modrzewiowego wzniesionej w 1525 roku. Jako budowniczych nowej świątyni uważa się trzech proboszczów: księdza Wincentego Zgadzajewskiego, księdza Cyryla Gutowskiego i księdza Edmunda Gizowskiego. Kościół jest murowany na rzucie prostokąta z prezbiterium i dwiema kaplicami tworzącymi transept. Wewnątrz odnajdujemy barokowe ołtarze. Na głównym ołtarzu widnieje wykonany na płótnie i naciągnięty na deskę obraz Matki Bożej z XVII wieku. Historia obrazu jest nieznana, aczkolwiek sądzić można, że obraz ten znajdował się w kościele już w 1525 roku. W kościele tym 25 sierpnia 1855 roku, znakomity polski malarz Juliusz Kossak poślubił Zofię Gałczyńską - córkę dziedzica pobliskich dóbr Siąszyce. Na placu przy kościele znajdują się płyta nagrobkowa właścicieli dóbr Siąszyce: Piotra Gałczyńskiego i jego syna Wojciecha, który wrócił do rodzinnej ziemi z Syberii po latach zesłania za udział w powstaniu listopadowym. W latach 2005 – 2008 odnowiono elewację kościoła, a w 2013 roku odrestaurowano ogrodzenie.

 

Kościół Wszystkich Świętych w Kucharach Kościelnych

Drewniany kościół Wszystkich Świętych wybudowany został w 1795 roku przez księdza Sebastiana Michała Iwańskiego. Jest to budynek o konstrukcji zrębowej, jednonawowy z niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Znajdują się w nim trzy ołtarze barokowe z poprzedniego kościoła z XVII wieku. Ołtarz główny przedstawia figurę Jezusa Ukrzyżowanego, nad nią znajdują Matka Boża z Dzieciątkiem, powyżej Duch Święty w postaci gołębicy i najwyżej symboliczna postać Boga Ojca z rozłożonymi dłońmi. Ołtarz boczny przy ambonie poświęcony Matce Bożej Bolesnej (stojącej pod Krzyżem) i świętej Annie (powyżej w medalionie). Ołtarz od strony kruchty (babińca) poświęcony jest świętemu Walentemu, który uzdrawia epileptyka i świętemu Rochowi. W 1870 roku dobudowano na kościele potężną wieżę o kształcie sześcioboku z dwiema kopułami, zwieńczoną baniastym hełmem, pokrytą blachą angielską. W wieży umieszczono sygnaturkę (dzwonek 17,50 kg) z łacińską datą odlania to jest: 1512 rok. W 2013 roku kościół został odrestaurowany przez księdza Czesława Króla.

 

Kościół Świętego Rocha w Dąbroszynie

W Dąbroszynie już w XIV wieku istniała parafia. Wtedy też erygowano pierwszy kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i świętej Katarzyny. Drugi z kolei kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego, świętej Marii Magdaleny i świętej Katarzyny został postawiony w 1698 roku, dzięki staraniom ks. Walentego Rożniewskiego, a konsekrowany w 1701 roku. Od 1795 roku zarządzającym kościołem w Dąbroszynie był proboszcz Kuchar Kościelnych ksiądz Sebastian Michał Iwański. W roku 1815 rozwiązano parafię Dąbroszyn, a wsie należące do niej rozdzielono pomiędzy parafię Kuchary Kościelne i Rychwał. W roku 1835 rozebrano drewniany kościół i wzniesiono w 1926 roku nowy, murowany. Proboszczem był wówczas ksiądz Stanisław Małachowski.

 

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Modlibogowicach

Kościół filialny (kaplica) parafii Grabienice wybudowano w latach 1995-1997 przy wsparciu finansowym i zaangażowaniu osobistym mieszkańców Modlibogowic, Kuchar Borowych, Wardężyna oraz Rozalina. Zwieńczeniem prac było uroczyste poświęcenie kaplicy przy udziale księdza biskupa Bronisława Dembowskiego w 1997 roku, który ufundował dzwon dla tegoż kościoła.

 

GROCHOWY - zbiorowa mogiła powstańców styczniowych

Zbiorowa mogiła na cmentarzu parafialnym księdza Stefana Cieślaka i 24 nieznanych powstańców z oddziału pułkownika Edmunda Calliera, poległych w zwycięskim boju na polach wsi Grochowy, stoczonym w dniu 30 maja 1863 roku z wojskami carskimi dowodzonymi przez pułkownika Bersmena. Po trwających ponad trzy godziny walkach powstańcy zmusili żołnierzy rosyjskich do wycofania się z pola bitwy.

TU SPOCZYWA ŚWIĘTEJ PAMIĘCI KSIĄDZ CIEŚLAK I 24 BOHATERÓW,

KTÓRZY POLEGLI

W ZWYCIĘSKIM BOJU Z MOSKALAMI

30.V.1863

NA POLACH WSI GROCHOWY

Ksiądz Cieślak należał do zgromadzenia księży Bernardynów z Koła. Był kapelanem w oddziale pułkownika Cieszkowskiego.

 

GRABOWA - zbiorowa mogiła powstańców styczniowych

Zbiorowa mogiła, usytuowana na skraju lasu koło miejscowości Grabowa, w której pochowano nieznanych powstańców poległych w zachodniej części dawnego Królestwa Kongresowego przy granicy z zaborem pruskim.

Mogiła wyremontowana ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2008 roku.

 

BIAŁA PANIEŃSKA - mogiła w lesie

Mogiła w lesie w Białej Panieńskiej upamiętnia rozstrzelanych mieszkańców Kalisza przez hitlerowców 7 czerwca 1942 roku.

Mogiła w lesie w Białej Panieńskiej_1: Zdjęcie przedstawia udekorowany kwiatami i flagami pomnik wykonany z kamienia.