Gmina Rychwał leży na Równinie Rychwalskiej, równina ta jest integralną częścią Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej, ciągnącej się od Warszawy doliną Bzury, Warty, Obry, Odry i dalej Szprewy i Łaby aż po Hamburg. Niemal cały krajobraz powiatu konińskiego ukształtowany został przez zalegający tam obszar lądolodu. Część południowa powiatu, w tym Równina Rychwalska, ukształtowana została przez zlodowacenie środkowopolskie stanowi teren płaski, monotonny, na którym rzek jest niewiele, a jezior i wzniesień nie ma prawie wcale. Obszar gminy wynosi 11 782 hektara (118 km2), co sytuuje gminę na 5 miejscu wśród 14 gmin powiatu konińskiego. Sieć osadniczą gminy tworzy 24 miejscowości w tym 23 wsie sołeckie. Centralnie na terenie gminy położone jest miasto Rychwał, siedziba władz wiejsko-miejskiej gminy Rychwał.