Pomysł utworzenia UTW w Rychwale zrodził się na spotkaniu seniorów zorganizowanym z inicjatywy burmistrza Gminy i Miasta Rychwał Pana Stefana Dziamary z udziałem Pani Urszuli Adamskiej Prezesem Konińskiego UTW. Następstwem tego spotkania było kolejne zebranie w dniu 10 marca 2014 r. w trakcie, którego założono Stowarzyszenie pod nazwą Uniwersytet III Wieku w Rychwale. Kolejnym krokiem była rejestracja dokonana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

Od 02.04.2014r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale jest Stowarzyszeniem samodzielnym, dobrowolnym posiadającym osobowość prawną. Działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statut UTW.

Działalność uniwersytetu opiera się głównie na społecznej pracy członków Zarządu, wybieranych na 2 letnią kadencję. Pracę Zarządu wspierają opiekunowie poszczególnych sekcji zainteresowań, którzy wyłonieni zostali w porozumieniu z członkami Stowarzyszenia.

UTW w Rychwale od początku swojej działalności ma swoją siedzibę oraz realizuje część zajęć dydaktycznych w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rychwale. Spotkania odbywają się również w sali OSP w Rychwale. Wszystkie pomieszczenia udostępniane są bezpłatnie, co stanowi bardzo dużą pomoc dla Stowarzyszenia.

Zasoby finansowe niezbędne do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia pochodzą głównie ze składek członkowskich, dotacji władz samorządowych oraz środków pozyskiwanych z realizowanych projektów.

UTW ma charakter otwarty, nie obowiązują w nim żadne egzaminy wstępne, sprawdziany umiejętności oraz wiedzy w trakcie studiowania. Legitymacje oraz wszystkie inne emblematy uzyskiwane w UTW będą miały charakter symboliczny. Będziemy dbać o rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej członków UTW a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych i młodszych.

W pierwszym roku naszej działalności będą organizowane zajęcia w sekcjach:
– historyczno-literackiej,
– języków obcych; języka niemieckiego i angielskiego,
– zajęć komputerowych w dwóch grupach dla: zaawansowanych i początkujących,
– zajęć rekreacyjno – sportowych,
– zajęć tanecznych,
– chóru.

Będą organizowane spotkania z interesującymi ludźmi, wykłady, wyjazdy do teatrów, wycieczki, realizowane będą projekty.

Oferta edukacyjna UTW umożliwi słuchaczom realizowanie własnych pasji na różnych polach zainteresowań.

Jest w Koninie i Kaliszu będzie i w Rychwale. Około 40 osób, głównie seniorów, zebrało się 10 marca br. w sali OSP w Rychwale na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale. Podczas zebrania przyjęty został statut i wyłoniono władze stowarzyszenia. Prezesem została Pani Magdalena Leśna.

Zdecydowano również o tym, że do momentu oddania do użytku hali widowiskowo – sportowej w Rychwale, siedzibą Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale. W obecnej chwili trwa procedura związana z rejestracją stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Obok seniorów z miasta i gminy Rychwał wzięli w nim udział samorządowcy m.in. Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz Zastępca Burmistrza Ewa Jędrzejczak. Z ich strony padły deklaracje współpracy i wsparcia dla działalności uniwersytetu. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale jest organizacją, która w myśl zasady „otwartych drzwi” w swoich szeregach będzie skupiała nie tylko osoby starsze.

Głównymi celami Uniwersytet Trzeciego Wieku jest prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i turystyczno – krajoznawczej oraz włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego i sprawności intelektualnej i fizycznej. Cele te będą realizowane są między innymi poprzez wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, naukę języków obcych, prowadzenie działalności w kołach i zespołach zainteresowań czy organizację wycieczek.

Gratulujemy inicjatywy i życzymy powodzenia w realizacji założonych celów.

UTW Rychwał: zdjęcie przedstawia ludzi siedządzych na krzesłach w pomieszczeniu

Przejdż do galerii>>