belka gora stopcovid19

Informujemy, iż Gmina RYCHWAŁ otrzymała grant         

w łącznej kwocie: 51.162,34

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 34/100)

na wsparcie:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

belka dol stopcovid19