symbole projektu

Tytuł projektu: Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał - publiczny żłobek wspiera rodziców.

Umowa RPWP.06.04.01-30-0099/19-00

Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Celem głównym projektu jest utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rychwał oraz finansowanie przez 23 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać miejsce pracy.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:

- prace związane ze zmianą użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej na żłobek;

- doposażenie w meble oraz sprzęt RTV i AGD pomieszczeń;

- doposażenie w materiały dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt do organizacji posiłków, sprzęt sanitarny pomieszczeń żłobka;

- montaż, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw;

- utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 23 miesięcy bieżącego funkcjonowania.

Projekt jest komplementarny z resortowym programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” finansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

- utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- zapewnienie 16 osobom pracującym opiekę nad dzieckiem do lat 3,

-  doposażenie 1 sali w ramach nowotworzonych miejsc,

- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- montaż, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw,

- liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki -23.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu -16.      

Całkowity koszt projektu :  943 004,95 PLN

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 801 554,20 PLN