Załóż firmę przez telefon!
Nowa usługa Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.ZUS - Doradca ds. ulg i umorzeń

Z początkiem września w II Oddziale ZUS w Poznaniu, uruchomione zostaną nowe stanowiska doradcze przeznaczone do obsługi klientów zalegających z realizacją swoich zobowiązań w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Powołanie doradców będzie sprzyjać skróceniu czasu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi względnie rozłożenie na raty powstałych zobowiązań, a także zwiększeniu liczby spraw pozytywnie rozpatrywanych. Doradca ds. ulg i umorzeń pomoże również wypełnić niezbędne dokumenty i wesprze klientów w trakcie rozpatrywania sprawy.REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT
Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze
w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON. MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z pózn. zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Rozwoju. Podmioty te sugerują również konieczność dokonania polecenia przelewu na podane konto, w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie z CEIDG. Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.
W ostatnim czasie pojawiły się w korespondencjach do przedsiębiorców informacje dot. dokonywania wpłat za przygotowanie prawidłowego zgłoszenia w przedmiocie określenia właściwego wymiaru podatku od nieruchomości (przykładowa korespondencja do przedsiębiorców w załączeniu). Ww. opłaty nie mają nic wspólnego z ustalaniem wymiarów podatków przez Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, gdyż jest to wyłącznie oferta handlowa, której nie opłacenie nie skutkuje dla przedsiębiorcy, który ją otrzymał żadnymi, negatywnymi skutkami prawnymi.
Przykładowa korespondencja do przedsiębiorców

Prosimy przedsiębiorców o zachowanie czujności i ostrożne traktowanie ofert handlowych związanych z wszelkiego typu wpłatami. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z tut. Urzędem pod nr tel. 63 2481 001 w.26

Informacja dla płatników składek ZUS (pdf)


Bezpłatne porady podatkowe w Rychwale