Świadczenia funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
• do ukończenia 18 roku życia;
• do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
• bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 725,00 zł.
Wymagane dokumenty
Klient składający wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2015-2016 (od 1 października 2015 do 30 września 2016r.) powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody za rok 2014.
W celu otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
Dla ustalenia sytuacji dochodowej
• zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dot. wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
• oświadczenia o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
• oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
• oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
• oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
• dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu;
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dot. osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
• zaświadczenie ze szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;
• dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu netto np.: świadectwo pracy i zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto osiągniętego w okresie zatrudnienia;
• dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (wraz z datą uzyskania dochodu) oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
• informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
• oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń;
• kopia aktu zgonu rodzica osoby uprawnionej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują gdy:
• osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;
• osoba uprawniona ukończyła 25 rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;
• egzekucja alimentów okazała się skuteczna;
• osoba uprawniona zawarła związek małżeński;
• osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Podstawy prawne
• USTAWA o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 859.)
• USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267)
• USTAWA o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 106 poz. 622)

Dłużnicy alimentacyjni

Wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku:
• otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji;
• otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez organ właściwy wierzyciela (instytucję wypłacającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego);
• przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Po otrzymaniu wniosku organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny z dłużnikiem alimentacyjnym w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
Aktywizacja osoby bezrobotnej
W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
• zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
• informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się
W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub:
• odmówił złożenia oświadczenia majątkowego,
• odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
• bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,
organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej, niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
Kolejność zaspokajania należności

W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:
• należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do całkowitego zaspokojenia,
• należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - do ich całkowitego zaspokojenia,
• należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia,
• należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym - do ich całkowitego zaspokojenia.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej
W razie powstania zaległości w spłacie zobowiązań alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika informuje dłużnika alimentacyjnego o przekazaniu przez organ właściwy wierzyciela do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z:
• należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Raport - Dłużnik alimentacyjny