W dniu 13 listopada 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję LIX Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK  OBRAD LIX Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 listopada 2023 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII i LVIII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na LVII i LVIII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2037
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychwał na lata 2023-2038”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  oraz ustalenia ich przebiegu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji
  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Rychwał.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rychwała.
 3. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie LIX Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live