Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów.

W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

Termin realizacji badania:

cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:

Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród gospodarstw domowych mieszkających w wylosowanych mieszkaniach w Polsce i obejmuje: 

wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego;
dzienniczki czasu wypełniane samodzielnie przez członków gospodarstwa domowego w wieku 10 lat lub starszych przy użyciu specjalnie zaprojektowanej aplikacji internetowej lub w formie papierowej. Aplikacja jest dostępna na komputery osobiste (stacjonarne lub laptopy) oraz na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).

Zakres zbieranych informacji:

czynności wykonywane przez członków gospodarstw domowych;
subiektywna ocena wykorzystania czasu;
nieodpłatna pomoc otrzymywana od innych gospodarstw domowych;
wolontariat oraz nieodpłatna pomoc świadczona innym gospodarstwom domowym;
opieka nad dziećmi;
charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
praca główna i dodatkowa członków gospodarstw domowych;
dochody gospodarstw domowych;
samoocena sytuacji zdrowotnej członków gospodarstw domowych.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. 

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
dzwonią na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera 

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Obecnie, gdy brakuje nam czasu wolnego, a w wielu sytuacjach musimy działać w pośpiechu, warto bliżej przyjrzeć się swojemu budżetowi czasu i jego organizacji. Uczestnictwo w badaniu, oprócz tego, że pozwoli na dostarczenie do analiz unikalnych informacji o gospodarowaniu czasem przez Polaków, umożliwi respondentom uczestniczącym w badaniu:

spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem w dni powszednie i wolne;
dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności;
określenie poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, życia pod presją czasu;
dokonanie próby oszacowania wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na własne zdrowie lub odwrotnie, wpływu ograniczeń zdrowotnych na podejmowane czynności;
dostrzeżenie wagi pomocy udzielanej innym osobom lub otrzymywanej od innych;
refleksję nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/