W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem kontrolnym, już w bieżącym miesiącu ruszą kontrole zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń grzewczych. Będą one prowadzone bezpośrednio na nieruchomościach przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, po uprzednim zawiadomieniu pisemnym o terminie kontroli.
Podczas kontroli proszone do okazania będą następujące dokumenty:
a) w zakresie urządzeń grzewczych:
-dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego,
-dokumenty potwierdzające zakup opału, w przypadku paliwa stałego – świadectwa jakości paliwa,
b) w zakresie nieczystości ciekłych:
-dowody uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych wystawione przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
-umowa z firmą asenizacyjną na usługę wywozu nieczystości ciekłych (jeżeli jest taka umowa podpisana).
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się w linku poniżej:
http://bip.rychwal.pl/?p=document&action=show&id=12249...
Jednocześnie informujemy, iż podczas kontroli zostanie dodatkowo zweryfikowane posiadanie przydomowego kompostownika - w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.