Informujemy, że ukazało się obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków

na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał”, które wywieszono w gablocie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale oraz umieszczono na stronie BIP. Szczegółowe mapy przedstawiające przebieg inwestycji wraz z przedmiotowym obwieszczeniem znajdują się również na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (link poniżej)

https://poznan.uw.gov.pl/obwieszczenia/obwieszczenie-wojewody-wielkopolskiego-z-25-lipca-2023-r-dotyczace-wszczecia

Informujemy również, że Wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Ponadto zgodnie z art. 10 k.p.a. strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, (tel. 61-854-13-07 lub 61-854-14-67, godziny obsługi klientów: poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00) oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP do 18 sierpnia 2023 r.