W związku z kierowanymi do Gminy zapytaniami dot. rozbudowy drogi krajowej nr 25 przekazujemy informacje otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu:

- został złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia;

-przed wydaniem decyzji środowiskowej RDOŚ w Poznaniu poda do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia oraz możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji,

- w chwili obecnej w terenie trwają prace prowadzone przez geodetów, działających z ramienia firmy projektowej, związane z aktualizacją mapy do celów projektowych,

- w kolejnych miesiącach prowadzone będą prace geologiczne, o których właściciele  działek będą informowani indywidualnie,

- po opracowaniu mapy do celów projektowych powstanie koncepcja programowa dotycząca projektu rozbudowy DK 25.