W dniu 22 listopada roku /wtorek/ o godzinie 9.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję XLVIII   Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku /wtorek/
o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK  OBRAD

XLVIII Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 22 listopada 2022 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XLVII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/346/22 Rady Miejskiej w Rychwale  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/337/22 Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny  skupu  żyta,  przyjmowanej  jako  podstawa  obliczania  podatku  rolnego  na  obszarze  Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 16. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live