Informacja dot. przyjmowania rachunków i faktur do stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 ( semestr I )

 


FAKTURY I RACHUNKI należy składać osobiście w  Centrum Usług Społecznych  w Rychwale, ul. Sportowa 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00  w terminie od 18 listopada 2022r.

 

Stypendium szkolne udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków imiennych, kwitariuszy i biletów imiennych za dojazd. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania wydatków na cele edukacyjne. Istotne jest, aby strój i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego zawierały adnotację ,,sportowe”.

Wnioskodawcy proszeni są o dostarczenie POTWIERDZEŃ PONIESIONYCH KOSZTÓW tj. faktur i rachunków imiennych (zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych) na łączną kwotę minimum 496,00 zł. wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia, wystawionych po  dniu 01.07.2022 r.Paragony fiskalne nie będą uwzględniane.