W dniu 27 października 2022 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się 27 października 2022 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK OBRAD XLVII Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 27 października 2022 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale
  z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XLV i XLVI sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie starych umów
  i zawarcie nowych umów najmu lokali mieszkalnych z dotychczasowymi najemcami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
  i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychwał z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie.                                                                          
 14. Wydanie opinii Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie zaopiniowania cennika na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
 15. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live