Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/258/21 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. wynosi:

 

 • 18,50 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • 37,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł za mieszkańca na miesiąc.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania co dwa miesiące, do ostatniego dnia miesiąca okresu, którego obowiązek ponoszenia dotyczy, tj.:


 • do 28-go lutego,
  • do 30-go kwietnia,
  • do 30-go czerwca,
  • do 31-go sierpnia,
  • do 31-go października,
  • do 31-go grudnia.


Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, który został podany właścicielowi w odrębnym zawiadomieniu, tytułem: opłata za odpady komunalne.