KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Koninie informuje:Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i Państwową Inspekcją Pracy i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:
• organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
• stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
• przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
• estetyka gospodarstw,
• zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2018 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl .

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.


Opracował:
Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego
Referatu ds Prewencji, Rehabilitacji
I Orzecznictwa lekarskiego
PT KRUS w Koninie