Sesja Absolutoryjna

26 maja 2017 r. w sali narad w Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. Najważniejszym punktem w porządku obrad była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok włodarzowi gminy. Uchwałę poprzedzało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rychwała za 2016 rok. Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rychwale oraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Wszyscy Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Rychwała panu Stefanowi Dziamarze nie mając wątpliwości co do gospodarności wydatkowanych środków z gminnego budżetu w roku 2016.
Burmistrz Rychwała podziękował radnym, sołtysom, pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych za wspólną pracę przy przygotowaniu i realizacji budżetu w 2016 roku.