7 lutego 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program 500+ ruszy w kwietniu tego roku w całej Polsce.

"Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

 W naszej gminie rozpoczynamy realizację rządowego programu Rodzina 500+. W związku z licznymi pytaniami o możliwość składania wniosków informujemy, że będzie można je składać od 1 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/112/16 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz imiennymi upoważnieniami wydanymi przez Burmistrza Rychwała pracownikom Ośrodka, przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Gminy Rychwał będą zajmować się pracownicy do spraw świadczeń wychowawczych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale, ul. Plac Wolności 21(parter budynku pokój nr 3). Tu też już od 14 marca 2016 r. można pobierać druki wniosków aby je wypełnić i składać wraz z wymaganą dokumentacją od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski można również pobrać na stronie internetowej www.rychwal.pl (zakładka Program 500+) oraz Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale.

 

Ważne! Wnioski będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie - rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach (od dnia 2 lipca) świadczenie będzie wypłacane tylko od tego miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie (dniu, miesiącu). Wnioski będzie można składać również w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na e-PUAP. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, e-PUAP oraz bankowości elektronicznej.

Aktualnie wstępne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego będzie można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychwale: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 oraz pod numerem telefonu 632481041 lub 632481033.

 

Poniżej zamieszczamy adresy stron internetowych zawierające materiały informacyjne dotyczące realizacji Programu „Rodzina 500 plus”

informator rodzina 500_1
 
informator rodzina 500_2