W naszym urzędzie zapłacisz należności bezgotówkowo !!!


blik
Informujemy, że istnieje w Gminie Rychwał możliwość realizacji wpłat bezgotówkowych – akceptacji płatności przy użyciu następujących instrumentów płatniczych:
1) płatność kartą płatniczą – zapłata przy użyciu terminala,
2) płatność telefonem – zapłata mobilna przy użyciu systemu Paybynet,
Płatności mobilne WebPOS Paybynet to usługa internetowa, która umożliwia przyjmowanie płatności na stanowisku pracy urzędnika z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków.
Rada Miejska w Rychwale na Sesji w dniu 28 marca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat instrumentem płatniczym. Tym samym nasza gmina włączyła się do "Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej", uruchomionego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Dzięki temu Urząd Gminy i Miasta w Rychwale został wyposażony w terminal płatniczy POS oraz/lub w usługę WebPOS Paybynet do płatności mobilnych. Płatności mobilne będą mogły być realizowane przez klientów za pomocą aplikacji BLIK oraz PeoPay.
Wpłaty bezgotówkowe mogą być realizowane:
- w Urzędzie Stanu Cywilnego, Plac Wolności 21, tu można dokonać wpłat z tytułu opłaty skarbowej dotyczącej m.in. odpisu aktów stanu cywilnego, sporządzenia aktu małżeństwa, udzielenia ślubu poza lokalem USC, wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, sporządzenie testamentu - płatność telefonem – to zapłata mobilna przy użyciu systemu Paybynet - płatności mobilne realizowane przez klientów za pomocą aplikacji BLIK oraz PeoPay.
- w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 16, tu można dokonać wpłaty z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) oraz z tytułu opłaty skarbowej dotyczącej: wydania zaświadczenia m.in. o niezaleganiu, udzielenia pełnomocnictwa, odpisu decyzji, odpisu aktów stanu cywilnego, sporządzenia aktu małżeństwa, udzielenia ślubu poza lokalem USC, wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą i inne wpłaty na rzecz budżetu gminy .
Tutaj płatność może nastąpić za pomocą terminala POS lub płatność telefonem przy użyciu systemu Paybynet realizowane przez klientów za pomocą aplikacji BLIK oraz PeoPay.

Z powodu dedykowanych właścicielom nieruchomości numerów rachunków bankowych, nie ma możliwości dokonywania w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala POS oraz WebPOS Paybynet nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji realizowanych w ramach Programu.
Wprowadzenie transakcji bezgotówkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców naszej gminy poprzez przyjmowanie wpłat za pomocą kart płatniczych. Zwiększenie obrotu bezgotówkowego jest wygodniejsze dla mieszkańców, usprawnia pracę urzędu oraz obsługę mieszkańców.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji.
Pełne informacje o programie upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej dostępne są na stronie www.mr.gov.pl/bezgotówka oraz www.kir.pl/program
UWAGA!
Wpłaty z użyciem kart nie będą realizowane w urzędzie jedynie w dniach 28-29 grudnia 2018 roku
z uwagi na rozliczenia związane z końcem roku obrachunkowego.