Ankieta dot. rewitalizacji

Gmina Rychwał realizując projekt pn. „Przygotowanie i opracowanie rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” zwraca się do mieszkańców gminy Rychwał o wypełnienie ankiety i wskazanie obszarów naszej gminy, które zdaniem Państwa powinny zostać poddane rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa i można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Gminy i Miasta w Rychwale pok. nr 1.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiet, informacje z nich uzyskane pozwolą na ujęcie w Programie Rewitalizacji terenów, które wymagają interwencji zarówno w sferze społecznej, gospodarczej i technicznej.

ANKIETA dot rewitalizacji


Pierwsze spotkanie Zespół ds. Rewitalizacji

14 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Zespół został powołany Zarządzeniem Burmistrza Rychwała nr 17/2016 z 12 grudnia 2016 r. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji, w jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców gminy, Rady Miejskiej w Rychwale, samorządu mieszkańców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, instytucji kultury oraz placówek oświatowych. Tematem pierwszego spotkania była diagnoza sytuacji społecznej, ekonomicznej, gospodarczej i demograficznej gminy Rychwał. Celem diagnozy jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.
zespol1
zespol2

zespol3


Informacja dotycząca rewitalizacji

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego 30 listopada 2016 r. naboru do Zespołu ds. Rewitalizacji gminy Rychwał, Zarządzeniem Burmistrza Rychwała z 12 grudnia 2016 r. został powołany Zespół ds. Rewitalizacji. W składzie zespołu znaleźli się mieszkańców obszaru rewitalizacji (miasta Rychwał, miejscowość Rozalin), przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, instytucji opieki społecznej, rady miejskiej, młodzież i przedstawiciele UGiM. Pracami zespołu będzie kierować Pani Ewa Jędrzejczak – Zastępca Burmistrza Rychwała, która jest przewodniczącą zespołu.

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku.


Szanowni Państwo,

Burmistrz Rychwała w związku z uchwałą nr XXV/163/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwała oraz Zarządzeniem NR /16 Burmistrza Rychwała w sprawie przystąpienia do powołania Zespołu ds. Rewitalizacji ogłasza nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji gminy Rychwał. Informujemy o możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na członka ww. Zespołu. W pierwszej kolejności do udziału w pracach zespołu zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem naszej gminy i tematyką rewitalizacji, a zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji (miasta Rychwał, miejscowość Rozalin), przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, instytucji opieki społecznej, rady miejskiej, sektora publicznego, osoby bezrobotne, młodzież i osoby wykluczone.
Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjny Burmistrza w zakresie rewitalizacji, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju z dnia 02.08.2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, prace nad przygotowaniem GPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Członkowie Zespołu będą aktywnie uczestniczyć w pracach nad sporządzeniem Programu Rewitalizacji dla gminy Rychwał oraz realizowanych w trakcie prac nad Programem działaniach z zakresu partycypacji społecznej takich jak warsztaty i spotkania informacyjne. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny i nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie. Praca Zespołu będzie koordynowana przez powołanego w strukturach Urzędu Pełnomocnika ds. rewitalizacji.
Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale w terminie do 9 grudnia 2016 r.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem 63 248 10 01 wew. 14 lub 693 181 724.

Burmistrz Gminy Rychwał
/-/ Stefan Dziamara

Załączniki:
1. Informacja o naborze członków do zespołu
2. Deklaracja uczestnictwa
3. Zarzadzenie nr 13/2016


Gmina Rychwał realizuje projekt pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 2 sierpnia 2016 r.:
Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Szczegółowy harmonogram projektu zakłada:
- powołanie Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji,
- Opracowanie Diagnozy we współpracy Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną,
- Badanie ankietowe mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie do diagnozy i do programu rewitalizacji;
- Prowadzenie spotkań warsztatowych mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności i zapewnienie partycypacji społecznej w projekcie (2 spotkania prowadzone przez eksperta)
- Opracowanie programu rewitalizacji we współpracy Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną
- Spotkania informacyjne prowadzone w szkołach- 2 szt, z mieszkańcami- 2 szt, z przedsiębiorcami- 1 szt, z NGO- 1 szt.
- Działania informacyjne i promocyjne.

Opracowany dzięki uzyskaniu dofinansowania Program rewitalizacji wyznaczy kierunki działań zmierzające do rewitalizacji wyznaczonych terenów w sposób zapewniający komplementarność przestrzenną, problemową, proceduralną oraz finansową. Całość działań będzie prowadzona na zasadach partnerstwa. Będą to działania uwzględniające sferę przestrzenno-funkcjonalną, techniczną, społeczną i gospodarczą. Cele wyznaczone przez grupy robocze składające się z przedst. wszystkich zainteresowanych grup społecznych z wyznaczonych terenów – będą realizowane etapami i zgodnie z zapisanym w programie rewitalizacji harmonogramem. Zainicjowany dzięki programowi rewitalizacji proces walki z wykluczeniem społecznym, aktywizacją zawodową ON, wzrost przedsiębiorczości oraz integracja społeczna będą podtrzymywane przez Wnioskodawcę po okresie realizacji celów zapisanych w programie rewitalizacji. Przewiduje się realizację działań w ramach wdrażania programu rewitalizacji (PR) w kolejnych latach, m.in. w ramach Programu Współpracy z NGO i Partnerstwa publiczno-prywatnego. Transfer uzyskanej dzięki opracowaniu PR wiedzy będzie służył do dalszych działań. Nawet w przypadku braku pozyskania środków zewnętrznych przez interesariuszy PR planuje się kontynuację w/w działań – prawdopodobnie w zmniejszonym zakresie – w celu wyeliminowania problemów gm. Rychwał tak, by znalazła się w grupie obszarów o zwiększającym się stopniu rozwoju i poprawiających się perspektywach. PR będzie wdrażany wówczas z Budżetu Gminy, w miarę posiadanych środków.
Opracowanie programu rewitalizacji zostanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 40 404,00 PLN. Całkowita wartość projektu 45 500,00 PLN.