Spotkanie dot. rewitalizacji

8 czerwca 2017 r. odbyły się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023”. Podczas spotkania szczegółowo przedstawione zostały najważniejsze założenia Programu oraz planowane w ramach rewitalizacji projekty.

Pierwsze spotkanie adresowane było do radnych Rady Miejskiej w Rychwale oraz sołtysów z terenu naszej gminy.

Drugie spotkanie miało na celu zapoznanie z projektem Programu wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Rychwał.

Podczas spotkania była możliwość złożenia uwag do projektu Programu.

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Burmistrz Rychwała, zaprasza mieszkańców gminy Rychwał na spotkanie informacyjno-konsultacyjnym dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023”. Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze założenia Programu oraz planowane w ramach rewitalizacji projekty.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli mieszkańców oraz organizacji. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron.
Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023” oraz formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie: http://rychwal.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja
Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek), o godzinie 17:00 na Sali konferencyjnej w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, ul. Sportowa 34.


Burmistrz Rychwała
/-/ Stefan Dziamara

 


ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU

„PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY RYCHWAŁ NA LATA 2017-2023”

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023 ”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Rychwała z 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023 określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 29 maja 2017 roku;

• termin zakończenia konsultacji na dzień: 12 czerwca 2017 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

-         uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które jest zaplanowane na 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, ul. Sportowa 34;

-         zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną;

-         zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale www.rychwal.pl;

-         zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Programu Rewitalizacji udostępnionego w siedzibie Urzędu, w pok. nr 1 i w Biurze Obsługi Interesanta;

-         zgłaszania uwag i wniosków osobiście podczas spotkań w Urzędzie lub telefonicznie - osobą wyznaczoną do kontaktu jest Karolina Małolepsza - kierownik Referatu Gospodarki (pok. nr 1, tel. do kontaktu: 63 248 10 01 wew. 14) oraz Iwona Popieluch - specjalista (pok. nr 1, tel. do kontaktu: 63 248 10 01 wew. 40).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Urzędu www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”, a także w siedzibie Urzędu: w pok. nr 1 i 7 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 12 czerwca 2017 r. na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, lub faksem: 63248 10 55 z adnotacją w tytule: Konsultacje Programu Rewitalizacji, lub dostarczyć do pok. nr 1 lub 7, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Program rewitalizacji jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb społecznych.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość realizowanych zadań publicznych.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem - znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania i aktywności zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

Burmistrz Rychwała

/-/ Stefan Dziamara

 

Dodatkowe informacji w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel.63 248 10 01 wew. 14 lub 40 lub za pośrednictwem poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w pok. nr 1 lub 7 w głównej siedzibie Urzędu Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16, 62-570 Rychwał.

Linki do dokumentów:

Zarządzenie nr 4/2017

Diagnoza zjawisk kryzysowych dla Gminie Rychwał

Formularz konsultacyjny

Program rewitalizacji

 

 

Ankieta dot. rewitalizacji

Gmina Rychwał realizując projekt pn. „Przygotowanie i opracowanie rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” zwraca się do mieszkańców gminy Rychwał o wypełnienie ankiety i wskazanie obszarów naszej gminy, które zdaniem Państwa powinny zostać poddane rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa i można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Gminy i Miasta w Rychwale pok. nr 1.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiet, informacje z nich uzyskane pozwolą na ujęcie w Programie Rewitalizacji terenów, które wymagają interwencji zarówno w sferze społecznej, gospodarczej i technicznej.

ANKIETA dot rewitalizacji


Pierwsze spotkanie Zespół ds. Rewitalizacji

14 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Zespół został powołany Zarządzeniem Burmistrza Rychwała nr 17/2016 z 12 grudnia 2016 r. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji, w jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców gminy, Rady Miejskiej w Rychwale, samorządu mieszkańców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, instytucji kultury oraz placówek oświatowych. Tematem pierwszego spotkania była diagnoza sytuacji społecznej, ekonomicznej, gospodarczej i demograficznej gminy Rychwał. Celem diagnozy jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.
zespol1
zespol2

zespol3


Informacja dotycząca rewitalizacji

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego 30 listopada 2016 r. naboru do Zespołu ds. Rewitalizacji gminy Rychwał, Zarządzeniem Burmistrza Rychwała z 12 grudnia 2016 r. został powołany Zespół ds. Rewitalizacji. W składzie zespołu znaleźli się mieszkańców obszaru rewitalizacji (miasta Rychwał, miejscowość Rozalin), przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, instytucji opieki społecznej, rady miejskiej, młodzież i przedstawiciele UGiM. Pracami zespołu będzie kierować Pani Ewa Jędrzejczak – Zastępca Burmistrza Rychwała, która jest przewodniczącą zespołu.

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku.


Szanowni Państwo,

Burmistrz Rychwała w związku z uchwałą nr XXV/163/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwała oraz Zarządzeniem NR /16 Burmistrza Rychwała w sprawie przystąpienia do powołania Zespołu ds. Rewitalizacji ogłasza nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji gminy Rychwał. Informujemy o możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na członka ww. Zespołu. W pierwszej kolejności do udziału w pracach zespołu zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem naszej gminy i tematyką rewitalizacji, a zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji (miasta Rychwał, miejscowość Rozalin), przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, instytucji opieki społecznej, rady miejskiej, sektora publicznego, osoby bezrobotne, młodzież i osoby wykluczone.
Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjny Burmistrza w zakresie rewitalizacji, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju z dnia 02.08.2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, prace nad przygotowaniem GPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Członkowie Zespołu będą aktywnie uczestniczyć w pracach nad sporządzeniem Programu Rewitalizacji dla gminy Rychwał oraz realizowanych w trakcie prac nad Programem działaniach z zakresu partycypacji społecznej takich jak warsztaty i spotkania informacyjne. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny i nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie. Praca Zespołu będzie koordynowana przez powołanego w strukturach Urzędu Pełnomocnika ds. rewitalizacji.
Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale w terminie do 9 grudnia 2016 r.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem 63 248 10 01 wew. 14 lub 693 181 724.

Burmistrz Gminy Rychwał
/-/ Stefan Dziamara

Załączniki:
1. Informacja o naborze członków do zespołu
2. Deklaracja uczestnictwa
3. Zarzadzenie nr 13/2016


Gmina Rychwał realizuje projekt pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 2 sierpnia 2016 r.:
Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Szczegółowy harmonogram projektu zakłada:
- powołanie Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji,
- Opracowanie Diagnozy we współpracy Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną,
- Badanie ankietowe mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie do diagnozy i do programu rewitalizacji;
- Prowadzenie spotkań warsztatowych mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności i zapewnienie partycypacji społecznej w projekcie (2 spotkania prowadzone przez eksperta)
- Opracowanie programu rewitalizacji we współpracy Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną
- Spotkania informacyjne prowadzone w szkołach- 2 szt, z mieszkańcami- 2 szt, z przedsiębiorcami- 1 szt, z NGO- 1 szt.
- Działania informacyjne i promocyjne.

Opracowany dzięki uzyskaniu dofinansowania Program rewitalizacji wyznaczy kierunki działań zmierzające do rewitalizacji wyznaczonych terenów w sposób zapewniający komplementarność przestrzenną, problemową, proceduralną oraz finansową. Całość działań będzie prowadzona na zasadach partnerstwa. Będą to działania uwzględniające sferę przestrzenno-funkcjonalną, techniczną, społeczną i gospodarczą. Cele wyznaczone przez grupy robocze składające się z przedst. wszystkich zainteresowanych grup społecznych z wyznaczonych terenów – będą realizowane etapami i zgodnie z zapisanym w programie rewitalizacji harmonogramem. Zainicjowany dzięki programowi rewitalizacji proces walki z wykluczeniem społecznym, aktywizacją zawodową ON, wzrost przedsiębiorczości oraz integracja społeczna będą podtrzymywane przez Wnioskodawcę po okresie realizacji celów zapisanych w programie rewitalizacji. Przewiduje się realizację działań w ramach wdrażania programu rewitalizacji (PR) w kolejnych latach, m.in. w ramach Programu Współpracy z NGO i Partnerstwa publiczno-prywatnego. Transfer uzyskanej dzięki opracowaniu PR wiedzy będzie służył do dalszych działań. Nawet w przypadku braku pozyskania środków zewnętrznych przez interesariuszy PR planuje się kontynuację w/w działań – prawdopodobnie w zmniejszonym zakresie – w celu wyeliminowania problemów gm. Rychwał tak, by znalazła się w grupie obszarów o zwiększającym się stopniu rozwoju i poprawiających się perspektywach. PR będzie wdrażany wówczas z Budżetu Gminy, w miarę posiadanych środków.
Opracowanie programu rewitalizacji zostanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 40 404,00 PLN. Całkowita wartość projektu 45 500,00 PLN.