eu prow

Projekt: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa warunków życia mieszkańców miejsko-wiejskiej Gminy Rychwał poprzez przebudowę sieci wodociągowej i przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychwał oraz budowę z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał – etap II. Kompleksowość inwestycji wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Rychwał.

Koszty całkowite operacji: 5 734 770,26 zł

Dofinansowanie: 2 867 385,00 zł