ksrgi

Projekt RPWP.04.01.05-30-0015/15 pn. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych  lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I (*)

30 maja 2016 r. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (OW ZOSP RP) podpisał z Województwem Wielkopolskim Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Programem Operacyjnym 2014-2020 umowę na realizację projektu pn. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I (*) nr RPWP.04.01.05-30-0015/15-00.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Wielkopolski, a w szczególności na obszarze 14 powiatów objętych projektem. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tego obszaru, projekt oddziałuje na 1 175 533 osób. Grupą docelową projektu są mieszkańcy, dla których projekt oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4.: Środowisko, Działania 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałania 4.1.5. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego  i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem – wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w województwie wielkopolskim. Wg danych na dzień 31.12.2015 r. do Związku OSPRP w Wielkopolsce należy 1812 OSP.

W ramach projektu partnerstwo z OW ZOSP RP zawiązały następujące Gminy i Ochotnicze Straże Pożarne:

 • Gmina Chodzież i OSP w Milczu (pow. chodzieski),
 • Gmina Czempiń i OSP w Czempiniu (pow. kościański),
 • Gmina Gołuchów i OSP w Gołuchowie (pow. pleszewski),
 • Gmina Jutrosin i OSP w Jutrosinie (pow. rawicki),
 • Gmina Kaczory i OSP w Kaczorach (pow. pilski),
 • Gmina Kaźmierz i OSP w Kaźmierzu (pow. szamotulski),
 • Gmina Kobyla Góra i OSP w Kobylej Górze (pow. ostrzeszowski),
 • Gmina Krobia i OSP w Krobi (pow. gostyński),
 • Gmina Miłosław i OSP w Miłosławiu (pow. wrzesiński),
 • Gmina Ostroróg i OSP w Ostrorogu (pow. szamotulski)
 • Gmina Powidz i OSP w Powidzu (pow. słupecki),
 • Gmina Rychwał i OSP w Rychwale (pow. koniński-ziemski),
 • Gmina Sośnie i OSP w Sośniach (pow. ostrowski),
 • Gmina Tuliszków i OSP w Tuliszkowie (pow. turecki),
 • Gmina Wijewo i OSP w Wijewie (pow. leszczyński).

Wkład własny w projekcie zapewniły samorządy gminne.

Projekt polega na zakupie 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 dla 15 OSP działających w KSRG. Każdy z samochodów jest wyposażony w 6. osobową kabinę, zbiornik środka gaśniczego (wody) o pojemności minimum 3500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 350 l. Ponadto znajduje się w nim sprzęt i wyposażenie zgodne z „Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP”, w tym. m.in.: maszt oświetleniowy, zestaw do wyizolowania terenu akcji, agregat prądotwórczy, narzędzia hydrauliczne, sprzęt ochrony osobistej strażaka czy zestaw do uszczelniania studzienek oraz beczek.

Wyposażenie dodatkowe w bezpośredni sposób podnosi efektywność działań ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.

Zakupione w wyniku projektu samochody zostały umiejscowione w remizach następujących Ochotniczych Strażach Pożarnych znajdujących się w KSRG: Czempiń, Gołuchów, Jutrosin, Kaczory, Kaźmierz, Kobyla Góra, Krobia, Milcz, Miłosław, Ostroróg, Powidz, Rychwał, Sośnie, Tuliszków, Wijewo.

Projekt w dużej mierze wpływa na poprawę bezpieczeństwa środowiskowego na obszarach leśnych oraz na obszarach wiejskich, jednak uniwersalność planowanego sprzętu sprawia, iż można go wykorzystać także podczas innych działań. Po zrealizowaniu celu projektu wzrośnie poczucie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wymienionych powiatów. Skróceniu ulegnie także czas reakcji na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu.

Zadania te na bazie każdego z powiatów objętych projektem, realizują w największym stopniu podmioty KSRG.

KSRG jest najpoważniejszym elementem bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom, ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub na skutek zjawisk przyrodniczych. Z tego względu stan jakości sprzętu w dyspozycji jednostek systemu ma kluczowe znaczenie dla jego efektywności.

Projekt nawiązuje do WRPO wpisując się w działanie 4.1, cel tematyczny 05 „Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” i cel szczegółowy „Zmniejszone zagrożenie nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi”.

Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi:

 • Zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
 • Strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020
 • Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030
 • Programem Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego, który odnosi się do ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz do nowych wyzwań, jak zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego oraz przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Projekt nie spowoduje powstania nowych miejsc pracy, jednakże przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osobistych osób uczestniczących w akcjach ratowniczych, co może spowodować ich lepszą sytuację na runku pracy. W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania promocyjne, w tym m.in. uroczyste przekazanie oraz reportaż dotyczący projektu w czasopiśmie.

Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Stan na 30.05.20216 r.:

Całkowita wartość projektu wynosi 16 787 500,00 PLN. 

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych 16 620 000,00 PLN. 

Kwota dofinansowania nie przekracza 14 127 000,00 PLN.

(*) KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

 

Galeria zdjęć

 facebook baner projekt