logo cg

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 

Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

Wartość dofinansowania: 246 090,00 PLN

Cel projektu

Zasadniczym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju Gminy Rychwał, ze szczególnym uwzględnieniem czterech kluczowych obszarów: usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, szeroko pojętego bezpieczeństwa danych i procesów, przechowywanych oraz realizowanych w Urzędzie Gminy i Miasta, możliwości zdalnego wykonywania obowiązków przez wybranych urzędników Urzędu Gminy i Miasta, a także kompetencji cyfrowych tych osób. W minionym okresie możliwe było zaobserwowanie dynamicznego rozwoju sektora prywatnego, dzięki innowacyjności. Przedmiotowy projekt jest przykładem przedsięwzięcia opartego o innowacyjność, a wdrażanego przez JST. Z punktu widzenia obszaru wymienionego jako pierwszy celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zakresu, w jakim możliwe jest obecnie procedowanie usług publicznych w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy i Miasta, w tym zwiększenie zasięgu świadczenia obecnych e-usług, redukcja związanych z tym kosztów oraz poprawa transparentności tych procesów. W odniesieniu do bezpieczeństwa danych i procesów celem projektu jest ograniczenie, a w wybranych aspektach wręcz eliminacja ryzyka nieuprawnionego wglądu do wrażliwych zasobów, przechowywanych w urzędzie, czy nieuprawnionej ingerencji w przebieg wybranych procedur. W odniesieniu do obszarów dotyczących urzędników (ich kompetencji cyfrowych oraz możliwości zdalnego wykonywania obowiązków) celem projektu jest podwyższenie ich kwalifikacji poprzez szkolenia, a także zapewnienie warunków i wdrożenie bezpiecznych procedur, dzięki którym wskazane osoby zyskają atrakcyjne możliwości wykonywania określonych czynności służbowych spoza Urzędu Gminy i Miasta. Realizacja niniejszej inwestycji jest reakcją i odpowiedzą Samorządu Gminy na wyzwania, które w przeciągu minionych 2 lat postawiło przed nim utrzymujące się zagrożenie epidemiczne pandemią COVID-19 oraz wynikające z tego zagrożenia restrykcje i ograniczenia (przede wszystkim w obszarze kontaktów). Cyfryzacja jest optymalnym sposobem, który zapewnia ciągłą, niezakłócaną i efektywną pracę urzędu w warunkach, kiedy niezbędne jest jednoczesne utrzymywanie restrykcyjnych rygorów sanitarnych oraz ograniczanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, które w okresie przed pandemią były czymś oczywistym. Osiągnięcie powyższych celów umożliwi wprost realizacja zakresu rzeczowego  przedsięwzięcia, w tym: zdiagnozowanie stanu obecnego urzędu w obszarze bezpieczeństwa i ucyfrowienia, opracowanie koncepcji cyfryzacji, zakup sprzętu, oprogramowania, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

Efekty rzeczowe

  • Serwer aplikacji
  • Serwer logów
  • Stacje robocze
  • Diagnoza cyberbezpieczeństwa

Strona projektu

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu