W ciągu 15 lat, które upłynęły od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej,

zmieniło się wiele w naszym kraju, ale także w naszej gminie. Wiele z tych zmian to efekt pozyskanych środków z funduszy unijnych, dzięki którym nie tylko poprawiła się infrastruktura drogowa i wodno-ściekowa, ale także znacznie podniósł się poziom świadczenia usług z zakresu edukacji, kultury, rekreacji czy też ochrony przeciwpożarowej. Gmina Rychwał zrealizowała lub też realizuje a także wspierała inne podmioty w przygotowaniu i wykonaniu 43 projektów współfinansowanych z budżetu UE. Całkowita wartość tych wniosków to 31 831 430 zł, a wartość dofinansowania to 20 209 361 zł.

Infrastruktura wodno-ściekowa

Gmina Rychwał wraz ze swoją spółką komunalną – PGKiM w Rychwale zrealizowała 6 wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na kwotę 8 533 778,60 zł. Na te zadania pozyskano 4 805 993,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przedsięwzięć rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie miasta Rychwał, dokonano kompleksowego remontu Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie oraz w Jaroszewicach Rychwalskich, gdzie także powstało nowe ujęcie wody. Wybudowano około ponad 16 km sieci wodociągowej na terenie całej Gminy. W ramach gospodarki wodno-ściekowej wyremontowano przepompownie ścieków na terenie miasta Rychwał a także wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków na potrzeby mieszkańców gminy, na terenach wiejskich.
Ogromne znaczenia miała modernizacja SUW oraz połączenia tranzytowe, które w przypadku awarii jednej ze stacji umożliwiają zasilenie sieci wodociągowej z innej stacji. Celem projektów było podniesienie standardu życia mieszkańców wsi poprzez poprawę funkcjonowanie infrastruktury technicznej.

Drogi i chodniki

Gmina Rychwał zrealizowała 7 projektów unijnych z zakresu drogownictwa, w tym 1 projekt współfinansowany z WRPO oraz 6 projektów współfinansowanych z PROW. Łączna wartość projektu to 4 459 388,92 zł, a dofinansowanie wyniosło prawie 2 593 530,20 zł. Jednym z najistotniejszych projektów była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie o długości 2,68 km. W ramach projektu wykonano nawierzchnię asfaltową na ww. odcinku drogi, wybudowano także chodnik o długości 400 m.
Przebudowana droga połączyła drogę krajową nr 25 (Konin-Kalisz.) z drogą wojewódzką nr 443 (Jarocin-Tuliszków), jest alternatywą dla drogi wojewódzkiej 443 i dla drogi krajowej nr 25, a w szczególności dla niebezpiecznego skrzyżowania w/w dróg w m. Rychwał, odciąża ruch na drodze wojewódzkiej. Inwestycja wpłynęła na zwiększenie przepustowości i przejezdności drogi woj. 443. Rezultatem projektu jest zmniejszenie kosztów dojazdu z transporcie pasażerskim i towarowym oraz wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Drugą, ważną inwestycją z zakresu drogownictwa była „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy” zrealizowana w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tej inwestycji wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ponad 2,2 km. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie zjazdów odwodnienia i oznakowania pionowego. Dzięki realizacji inwestycji nie tylko poprawił się komfort jazdy tą drogą, skrócił się czas dojazdu do poszczególnych domostw, ale także znacznie poprawiły się warunki dowozu dzieci do szkół. Natomiast odtworzone rowy odwadniające po obu stronach drogi oraz przepusty utwardzone kruszywem znacznie polepszyły warunki dojazdu do położonych przy tej drodze pól."

OZE

Gmina Rychwał zrealizowała 2 duże projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę 9 597 331,86 zł, dofinansowanie 6 069 412,00 zł. W 2015 r. zrealizowano projekt p.n. Budowa na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, na który pozyskano środki z PROW. W ramach tego zadania wykonano 27 instalacji fotowoltaicznych - 25 na nieruchomościach należących do mieszkańców i 2 na obiektach użyteczności publicznej tj. bibliotece i oczyszczalni ścieków. Łączna moc instalacji to 126,5 kWp.
Dzięki realizacji projektu energia produkowana ze źródła odnawialnego jakim jest promieniowania słonecznego wpłynęła na zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliwa kopalnianego, a tym samym ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. Inwestycja przełożyła się także na ograniczenie wydatków gospodarstw domowych i samorządu gminnego związanych z zakupem energię. W latach 2018- 2019 realizowany jest projekt: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na ternie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek - jest projekt partnerski realizowany na terenie 4 gmin
Projekt przewiduje wykonanie 668 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych na terenie trzech gmin powiatu konińskiego: Rychwał (172 instalacje), Golina (169 instalacji) i Wierzbinek (166 instalacji) oraz 1 powiatu tureckiego czyli gminy Tuliszków (161 instalacji). W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,1 kW i 3 kW (łączna moc instalacji wynosić będzie 1 895,1 kWe), przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną, które są montowane na budynkach należących do mieszkańców poszczególnych gmin.
Celem projektu jest uruchomienie 668 szt. mikroinstalacji i fotowoltaicznych o łącznej mocy 1895,1 kWe, która produkując energię elektryczną przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa wielkopolskiego.
Cel główny projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na terenie gmin Rychwał, Golina i Wierzbinek na terenie powiatu konińskiego oraz w Gminie Tuliszków na terenie powiatu tureckiego, województwo wielkopolskie.
Realizacja inwestycji wiąże się z osiągnięciem następujących rezultatów :
•Budowa nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych - 668 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE o mocy 1,895 MW.
•Wzrost zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych-1,895 MWe.
•Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 1.982,97 MWhe/rok od 01.01.2019r.
•Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - redukcja emisji CO2-1619,594 MgCO2/rok
• zmniejszenie wykluczania energetycznego mieszkańców gmin
• poprawa sytuacji finansowej mieszkańców poprzez redukcje kosztów zakupu energii elektrycznej od 01.01.2019
•Propagowanie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego. W gminie Rychwał na 2012 gospodarstw domowych - łącznie z instalacjami które powstały w 2015 roku, zostanie zainstalowanych 197 instalacji, a wytworzona energia pozwoli na pokrycie 10% zapotrzebowania na energie elektryczną gospodarstw domowych (przy założeniu że gospodarstwo domowe średnio zużywa 3000 kWe na rok).
Ponadto od 2015 roku działa instalacja na bibliotece oraz na terenie oczyszczalni ścieków o mocy 40 kW, a w 2017 r. panele fotowoltaiczne zainstalowano na budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich. W najbliższych miesiącach na hali widowiskowo sportowej w Rychwale zostanie wykonana instalacja o mocy 17,9 kWp.
Śmiało można więc powiedzieć, że gmina Rychwał konsekwentnie stawia na zieloną energię, a efektem tej polityki jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. Realizowane projekty przekładają się także na wyższy poziom życia mieszkańców.

Edukacja

Gmina zrealizowała 4 duże wnioski z zakresu edukacji, o łącznej wartości 1 761 047,37 zł, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 644 205,08 zł. Najistotniejszym był projekt „Bajkowa kraina” – punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych , współfinansowany z PO KL. Utworzenie punktu przedszkolnego miało na celu utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W ramach projektu dostosowano pomieszczenie w szkole podstawowej w Kucharach Kościelnych. Zatrudniono nowy personel: 2 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.
Zakupiono wyposażenie: meble (krzesła, stoliki, szafy), sprzęt agd, rtv i plac zabaw oraz zabawki i materiały edukacyjne, co umożliwiło prawidłowe prowadzenie zajęć i zwiększą komfort dzieci w korzystaniu z oferty placówki.
W ramach projektu w pierwszym roku przyjęto 25 dzieci, które oprócz realizowania podstawy programowej miały możliwość skorzystania z porad specjalistów: logopeda czy psycholog, uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (taniec, język angielski) oraz wycieczkach, w których często uczestniczyli też i rodzice. Miejsca przedszkolne utrzymane są do tej pory.
Przedmiotem kolejnego projektu, współfinansowanego z WRPO, była kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich.
obejmująca w szczególności:
 ocieplenie ścian budynku styropianem,
 ocieplenie stropu na części budynku,
 ocieplenie podłogi na części budynku,
 wymianę stolarki drzwiowej,
 modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 wymianę oświetlenia na typu LED,
 montażu instalacji fotowoltaicznej.
Do wskaźników rezultatu niniejszego projektu należy zaliczyć:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 70,12 MgCO2/rok
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 103 526,11 kWh/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 3,82 MWh/rok
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 592,94 GJ/rok
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 606,69 GJ/rok
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 4,62 MWhe/rok.

Integracja społeczna

Projekty z zakresu integracji społecznej, w gminie Rychwal, realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale. Wartość 3 najważniejszych projektów to 1 449 357,91 zł, dofinansowanie wyniosło 1 390 648,44 zł Do najważniejszych należy: projekt: Aktywna integracja w Gminie Rychwał w ramach PO KL 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cel projektu związany jest z aktywną integracją klientów M-GOPS w Rychwale, poprawą ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji zawodowych i umiejętności funkcjonowania na rynku pracy, a co za tym idzie zwiększenie szans na znalezienie pracy. Do udziału w projekcie zakwalifikowane były osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu gminy i miasta Rychwał w celu ich aktywnej integracji oraz rozwoju w wymiarze zawodowym, społecznym i edukacyjnym.
Obecnie realizowany jest projektu „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Rychwał” w ramach WRPO. Główny cel projektu to realizacja kompleksowego wsparcia przyczyniającego się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu 48 osób skorzysta ze szkoleń i kursów zawodowych oraz płatnych staży u lokalnych pracodawców.

Kultura, zabytki, sport, rekreacja

W obszarze kultury, zabytków, sport i rekreacja zrealizowano i realizuje się najwięcej bo aż 20 projektów, ich wartość to 4 857 539,11 zł, przy dofinansowaniu: 2 962 472,49 zł. Na te zadania pozyskiwano środki zarówno z WRPO jak i z PROW. Projekty był realizowane zarówno przez Gminę Rychwał, jak i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rychwale oraz parafie z terenu gminy.
Przykładem jest Zagospodarowanie terenów zielonych miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał - w ramach projektu na rynku w Rychwale nasadzono zieleń, wykonano alejki z kostki brukowej oraz zamontowano fontannę, powstało także nowe oświetlenie
Odnowiony rynek stał się wizytówką miasta, promocją Gminy, ale przede wszystkim miejscem imprez okolicznościowych takich jak koncerty orkiestry dętej „Quantum” czy noworocznego kolędowania mieszkańców. To właśnie ta inwestycja, w 2011 roku wygrała plebiscyt na najlepszą unijną inwestycją dekady w powiecie konińskim.
Jednym z ciekawszych projektów jest przedsięwzięcie „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski” projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, którego partnerem była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale. Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w małych gminach Wielkopolski, poprzez modernizację i adaptację sal znajdujących się w obiektach kultury przeznaczonych na małe kino społecznościowe.
Cele szczegółowe tego projektu to:
- rozwój i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszk. gmin, która umożliwi dostęp oferty kina światowego i polskiego,
- adaptacja i modernizacja pomieszczeń w wysokiej klasy sprzęt multimedialny jakości HD
- zastosowanie rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp osób z niepełnosprawnościami
- przystosowanie Sali do organizacji spektakli dla różnych grup odbiorców, w tym projektów edukacyjnych. W efekcie projektu powstało kino wyposażone w najnowszy sprzęt.
Dziś kino w Rychwale jest liderem w rankingu małych kin społecznościowych pod względem liości seansów, w tym seansów na życzenie, oraz liczby widzów.
Obecnie realizowany jest projektu "Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali. Projekt realizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rychwale w ramach PROW 2014-2020 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Celem operacji jest poprawa infrastruktury obiektów pełniących funkcje kulturalne i zwiększenie oferty usług związanych z kulturą dla mieszkańców gminy Rychwał poprzez wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. W ramach projektu zakupiono nagłośnienie do pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, zagospodarowany zostanie teren wokoło hali - powstanie nowe ogrodzenie oraz zamontowane zostaną urządzenia placu zabaw. Zakupiony został sprzęt do prowadzenia innowacyjnych zajęć z zakresu warsztatów filmowych.

Ochrona przeciwpożarowa

Suma wartości projektów z zakresu Ochrony przeciwpożarowej to 1 172 986,59 zł, przy dofinansowaniu:743 100,50 zł.
W ramach ochrony przeciwpożarowej zrealizowano projektu pn. „Remont budynku OSP w Rychwale - Projekt realizowany był przez OSP w Rychwale przy wsparciu gminy Rychwał - współfinansowany z PROW 2007-2013 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach „Małych projektów”. Gmina Rychwał uczestniczyła też w projekcie : Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I był to projekt partnerski realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego gdzie partnerem projektu była Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale przy wsparciu gminy Rychwał. Projekt finansowany był z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Wielkopolski, a w szczególności na obszarze 14 powiatów objętych projektem. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tego obszaru, projekt oddziałuje na 1 175 533 osób. Grupą docelową projektu są mieszkańcy, dla których projekt oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Projekty unijne 2004-2019 - plik w formacie pdf

Przejdź do galerii