Gmina Rychwał realizuje projekt pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”
Opracowany dzięki uzyskaniu dofinansowania Program rewitalizacji wyznaczy kierunki działań zmierzające do rewitalizacji wyznaczonych terenów w sposób zapewniający komplementarność przestrzenną, problemową, proceduralną oraz finansową. Całość działań będzie prowadzona na zasadach partnerstwa. Będą to działania uwzględniające sferę przestrzenno-funkcjonalną, techniczną, społeczną i gospodarczą. Cele wyznaczone przez grupy robocze składające się z przedst. wszystkich zainteresowanych grup społecznych z wyznaczonych terenów – będą realizowane etapami i zgodnie z zapisanym w programie rewitalizacji harmonogramem. Zainicjowany dzięki programowi rewitalizacji proces walki z wykluczeniem społecznym, aktywizacją zawodową ON, wzrost przedsiębiorczości oraz integracja społeczna będą podtrzymywane przez Wnioskodawcę po okresie realizacji celów zapisanych w programie rewitalizacji. Przewiduje się realizację działań w ramach wdrażania programu rewitalizacji (PR) w kolejnych latach, m.in. w ramach Programu Współpracy z NGO i Partnerstwa publiczno-prywatnego. Transfer uzyskanej dzięki opracowaniu PR wiedzy będzie służył do dalszych działań. Nawet w przypadku braku pozyskania środków zewnętrznych przez interesariuszy PR planuje się kontynuację w/w działań – prawdopodobnie w zmniejszonym zakresie – w celu wyeliminowania problemów gm. Rychwał tak, by znalazła się w grupie obszarów o zwiększającym się stopniu rozwoju i poprawiających się perspektywach. PR będzie wdrażany wówczas z Budżetu Gminy, w miarę posiadanych środków.
Opracowanie programu rewitalizacji zostanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 40 404,00 PLN. Całkowita wartość projektu 45 500,00 PLN.