Środowiskowy Dom Samopomocy Typ D w Rozalinie pozyskał środki finansowe w wysokości 97 190 złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MODUŁ IVi realizuje w okresie od 01 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Program  „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” .

 

sds pakat 12

Celem Programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program w całości  finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

 W ramach programu Uczestnicy oraz osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych korzystają z następujących form wsparcia:

- usługi logopedy     dla  22  uczestników,

- usługi psychologa  dla  22 uczestników i 20 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych /rodzice, opiekunowie prawni/.

Uczestnicy z rodzicem/ opiekunem prawnym uczestniczyli w zorganizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy  jednodniowych wycieczkach w miesiącu sierpniu i w miesiącu wrześniu 2021 r. do  ZOO w Borysewie i do Wioski Indiańskiej do Józefowa k. Chocza. We wrześniu odbył się na terenie ŚDS Festyn rodzinny  dla Uczestników  z rodzinami. Ponadto z pozyskanych  w Programie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zakupiono sprzęt do wypoczynku Uczestników i aktywnych zajęć  na świeżym powietrzu/ huśtawkę,  urządzenie siłowni 2 w 1/ steper-twister/, kołowrotki nożne oraz rowerki trójkołowe/.

Zakupiono również sprzęt do pracowni terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rozalinie /zestaw interaktywny, sprzęt radiowy i tv, sprzęt nagłaśniający, organy, stacjonarny rower treningowy, sensoryczny zestaw perkusyjny, cymbałki, maty masujące, wyrzynarkę,   wkrętarko-wiertarkę, szlifierki, kosiarkę do koszenia trawy, zestawy sensoryczne, chusty animacyjne. Pozyskano również środki finansowe na wykonanie  ścieżki sensorycznej  na zewnątrz budynku długości 10 metrów i szerokości 1metra.

„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał”

Gmina Rychwał realizuje projekt pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”
Opracowany dzięki uzyskaniu dofinansowania Program rewitalizacji wyznaczy kierunki działań zmierzające do rewitalizacji wyznaczonych terenów w sposób zapewniający komplementarność przestrzenną, problemową, proceduralną oraz finansową. Całość działań będzie prowadzona na zasadach partnerstwa. Będą to działania uwzględniające sferę przestrzenno-funkcjonalną, techniczną, społeczną i gospodarczą. Cele wyznaczone przez grupy robocze składające się z przedst. wszystkich zainteresowanych grup społecznych z wyznaczonych terenów – będą realizowane etapami i zgodnie z zapisanym w programie rewitalizacji harmonogramem. Zainicjowany dzięki programowi rewitalizacji proces walki z wykluczeniem społecznym, aktywizacją zawodową ON, wzrost przedsiębiorczości oraz integracja społeczna będą podtrzymywane przez Wnioskodawcę po okresie realizacji celów zapisanych w programie rewitalizacji. Przewiduje się realizację działań w ramach wdrażania programu rewitalizacji (PR) w kolejnych latach, m.in. w ramach Programu Współpracy z NGO i Partnerstwa publiczno-prywatnego. Transfer uzyskanej dzięki opracowaniu PR wiedzy będzie służył do dalszych działań. Nawet w przypadku braku pozyskania środków zewnętrznych przez interesariuszy PR planuje się kontynuację w/w działań – prawdopodobnie w zmniejszonym zakresie – w celu wyeliminowania problemów gm. Rychwał tak, by znalazła się w grupie obszarów o zwiększającym się stopniu rozwoju i poprawiających się perspektywach. PR będzie wdrażany wówczas z Budżetu Gminy, w miarę posiadanych środków.
Opracowanie programu rewitalizacji zostanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 40 404,00 PLN. Całkowita wartość projektu 45 500,00 PLN.