znaki strona www

 

Nazwa zadania: Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rychwał w 2022 r.

Dofinansowanie zadania uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie 628 920,00 zł

Wkład Własny: 110 353,68 zł

Całkowita wartość zadania 739 273,68 zł

Okres realizacji zadania: 03.01.2022-31.12.2022

Cel projektu:

Celem zadnia jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu gmina Rychwał może konturować przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na 15 liniach obejmujących cały obszar gminy. W wyniku realizacji zadania zwiększyła się dostępność komunikacyjna do placówek użyteczności publicznej, służby zdrowia, edukacji, kultury, miejsc pracy dla mieszkańców z mniejszych miejscowości. Realizacja zadania służy również poprawie jakości życia mieszkańców i likwidacji barier rozwoju obszarów wiejskich.