Uncategorised

pilkarska

W grudniu 2022 roku Gmina Rychwał, w ramach listy rezerwowej, otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinasowanie na realizacje zadania pn. „Budowa ulic Piłkarskiej i Licealnej w Rychwale w zakresie przebudowy ulic wraz z odwodnieniem”. Umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą wielkopolskim podpisano 22 grudnia 2022 r z terminem realizacji inwestycji do 30  czerwca 2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 1 200 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 883 415,16 zł

Wkład gminy Rychwał: 316 584,84 zł

W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana droga z nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 405 m, chodnik z kostki brukowej o szer. 2m wraz odwodnieniem poprzez włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zostanie wykonane przejścia dla pieszych  na ulicy Gimnazjalnej oraz Sportowej,  stanowiące bezpieczne połączenie ciągu chodnikowego wzdłuż ulicy Piłkarskiej. Ponadto w obrębie skrzyżowania z ulicą Szkolną, na ulicy Piłkarskiej powstanie wyniesione przejście dla pieszych  wraz z aktywnym oznakowaniem D-6 tj. kroczący ludzik z zasilaniem solarnym oraz punktowymi elementami odblaskowymi na jedni przed i za przejściem. W nawierzchni chodnika przed przejściem dla pieszych zaprojektowano płyty ostrzegawcze i prowadzące. Zakres inwestycji obejmować będzie również budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 315m. Zostaną zamontowane typowe wpusty deszczowe z osadnikami, studzienki kanalizacji deszczowej wyposażone w włazy i stopnie złazowe oraz kaskady. Wykonane zostanie odwodnienie liniowe oraz drenaż w ulicy Licealnej.

Kompleksowa realizacja zadania przyczyni się do znacznego podniesienia standardu technicznego i jakości ww. dróg gminnych, co zwiększy bezpieczeństwo, standard i jakość codziennego użytkowania przez mieszkańców osiedla. Oryginalnym i pierwszym na terenie gminy Rychwał rozwiązaniem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa szczególnie pieszych będzie wykonanie wyniesionego i odpowiednio doposażonego przejścia dla pieszych. Przeprowadzona inwestycja znacznie uatrakcyjni teren osiedla, przyczyni się do osiedlania nowych mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury społeczno – gospodarczej.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, nazwa inwestycji:  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardężyn.

znaki strona www

 

Gmina Rychwał otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 100 000 mln na dofinansowanie zadań:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3241P w ramach budowy chodnika w miejscowości Dąbroszyn

Wartość całkowita zadania: 199 998,00 zł, dofinansowano: 76 437,78 zł

Zakres wykonanych prac:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie,

- roboty ziemne,

- krawężniki i oporniki,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykończeniowe.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 • „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychwał (Sokołów)”

Wartość całkowita zadania: 231 734,89 zł, dofinansowano: 231 734,89 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychwał (Sokołów) na odcinku o długości 0,455km

Zakres rzeczowy obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie korpusu drogowe i urządzenia obce

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe

GALERIA ZDJĘĆ

 

 • „Budowa drogi gminnej Święcia – Franki”

Wartość całkowita zadania: 562 540,80 zł, dofinansowano: 562 540,80 zł

Budowa drogi gminnej Święcia - Franki na odcinku o dł. 992,56 m

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- nawierzchnie jezdni,

- nawierzchnie zjazdów

- odwodnienie,

- roboty elektryczne,

- robot wykończeniowe

 

 • Budowa drogi gminnej Święcia – Franki etap II

Wartość całkowita zadania: 193 586,53 zł, dofinansowano: 193 586,53 zł

Budowa drogi gminnej Święcia – Franki etap II na odcinku o dł. 451 m.

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni

Nadzór inwestorski przy zadaniach: „Budowa drogi gminnej Święcia – Franki” oraz  „Budowa drogi gminnej Święcia – Franki etap II – całkowita wartość 20 000,00 zł , dofinansowano 20 000,00 zł

            GALERIA ZDJĘĆ

 

 • Budowa drogi gminnej Siąszyce -Zosinki –wykonanie dokumentacji projektowej

Wartość całkowita zadnia 15 700,00 zł dofinansowano: 15 700,00

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALANYCH:

1 223 560,22 ZŁ

DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOALANYCH:

1 100 000,00 ZŁ

WKŁAD GMINY RYCHWAŁ:

123 560,22 ZŁ

gmina rychwal ii

 

Gmina Rychwał otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje następujących zadań:

 • Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale

wartość zadania: 4 305 000 zł, kwota dotacji: 3 659 250 zł;

 • Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał – etap I, wartość zadania: 6 675 000 zł, kwota dotacji: 6 340 000 zł;
 • Przebudowa dróg gminnych o wartości zadań: 5 281 000 zł, kwota dotacji: 5 016 000 zł:
 • ulica Piłkarska i Licealna w Rychwale o długości 400 m,
 • droga łącząca m. Grabowa, Wardężyn i Kuchary Borowe o długości ok. 2 km,
 • Żurawin, ulica równoległa do drogi powiatowej o długości ok. 1 km

Łączna kwota dotacji wynosi  15 015 250 zł.

Ponadto Powiat Koniński otrzymał dotacje na realizacje zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn-Modlibogowice - Etap II, kwota dotacji 4 750 000 zł. Oznacza to, że wartość bezzwrotnego dofinansowania do inwestycji realizowanych na terenie gminy Rychwał wyniesie aż: 19 765 250 zł.

gmina rychwal

 

Gmina Rychwał otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I w wysokości 855 000,00 zł. W ramach tych funduszy zostaną zmienione nawierzchnie na drogach gminnych w miejscowości Rychwał (ul. Okólna, Kwiatowa, Wiśniowa, Porzeczkowa, Malinowa, Agrestowa).

znaki strona www

23 grudnia 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na uruchomienie na terenie Gminy Rychwał w 2020 roku 15 linii autobusowych o łącznej długości 607 km. Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych to 211 368 zł, całkowity koszt uruchomienia ww. linii to 316 742,88 zł. Jest to jeden z największych wniosków w Wielkopolsce, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych. Warto przypomnieć, że Gmina Rychwał jako jeden z nielicznych samorządów korzysta ze środków Funduszu już od września 2019 r.

 

foto 1

foto 2

foto 3

 

znaki strona www

 

Nazwa zadania: Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rychwał w 2021 r.

Dofinansowanie zadania uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie 628 080,00 zł

Całkowita wartość zadania 736 567,68 zł

Cel projektu:

Celem zadnia jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu gmina Rychwał może zorganizować przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na 15 liniach obejmujących cały obszar gminy. W wyniku realizacji zadania zwiększyła się dostępność komunikacyjna do placówek użyteczności publicznej, służby zdrowia, edukacji, kultury, miejsc pracy dla mieszkańców z mniejszych miejscowości. Realizacja zadania służy również poprawie jakości życia mieszkańców i likwidacji barier rozwoju obszarów wiejskich.

znaki strona www

 

Nazwa zadania: Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rychwał w 2022 r.

Dofinansowanie zadania uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie 628 920,00 zł

Wkład Własny: 110 353,68 zł

Całkowita wartość zadania 739 273,68 zł

Okres realizacji zadania: 03.01.2022-31.12.2022

Cel projektu:

Celem zadnia jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu gmina Rychwał może konturować przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na 15 liniach obejmujących cały obszar gminy. W wyniku realizacji zadania zwiększyła się dostępność komunikacyjna do placówek użyteczności publicznej, służby zdrowia, edukacji, kultury, miejsc pracy dla mieszkańców z mniejszych miejscowości. Realizacja zadania służy również poprawie jakości życia mieszkańców i likwidacji barier rozwoju obszarów wiejskich.

fdl22

 

Gmina Rychwał otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinasowanie na realizacje zadania pn. „Budowa drogi gminnej Siąszyce – Zosinki w zakresie przebudowy drogi”.

Całkowita wartość inwestycji: 765 352,47 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 579 617,79 zł

Wkład gminy Rychwał: 185 734,68 zł

W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana droga z nawierzchni asfaltowej na odcinku 924 m oraz chodnik z kostki brukowej o długości 87,90 m. Powstanie również wyniesione przejście dla pieszych  wraz z aktywnym oznakowaniem D-6 tj. kroczący ludzik z zasilaniem solarnym oraz punktowymi elementami odblaskowymi na jedni przed i za przejściem, które zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego.

Kompleksowa realizacja zadania przyczyni się do znacznego podniesienia standardu technicznego i jakości ww. drogi gminnej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz ułatwi komunikacje pomiędzy miejscem zamieszkania a całą sferą życia publicznego tj. dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Bardzo istotnym elementem,  mającym poprawić bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi, będzie budowa chodnika oraz wykonanie wyniesionego i odpowiednio doposażonego przejścia dla pieszych. Przedsięwzięcie wpłynie również na atrakcyjność terenu, który zlokalizowany blisko drogi krajowej nr 25 oraz bliskim położeniu (około 3 km) miasta Rychwał, przyczyni się do zwiększenia zabudowy mieszkaniowej, osiedlania nowych mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury społeczno – gospodarczej.

 

Za stołem 3 osoby podpisujace umowę

Zdjecie zbiorowe osób po podpisaniu umowy

Widok czeku

f1

f2

f3

f1

f1z

f2z

f3z

f4z

f5z

f6z

f7z