logo maluch

Dofinansowanie Publicznego Żłobka "Jaś i Małgosia" w Rychwale z programu "Maluch +" 2022-2029
Gmina Rychwał otrzymała dofinansowanie w ramach programu pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029, współfinansowanego
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (FERS) oraz budżetu państwa.
Realizacja ww. zadania polega na utworzeniu 8 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3
w istniejącym już Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale.
W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do opieki nad dziećmi
z przeznaczeniem dla nowych miejsc, tj. łóżeczka, szafki, stolik, krzesła, materace, pościele, naczynia kuchenne, pomoce dydaktyczne i zabawki.
W kolejnym etapie programu zostaną przyznane również środki finansowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki przez okres 36 miesięcy.
Realizacja zadania pozwoli na wzrost dostępności miejsc opieki, który przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.
Wartość zadania: 19 235,00 zł
Wartość dofinansowania z UE: 19 235,00 zł
 

informacja o programie male

                    

 

logo

Rekrutacja uzupełniająca na rok żłobkowy 2022/2023

prowadzonego do 30 listopada 2022 r. w ramach projektu pn. „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi a od 1 grudnia 2022 r. jako jednostki budżetowej Gminy Rychwał.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka, zamieszkujące gminę Rychwał, województwo Wielkopolskie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości 150 zł. za 1 dziecko, od 1 grudnia 2022 r. odpłatność za dziecko będzie zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Rychwał i maksymalnej opłaty za wyżywienie.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROZPOCZNIE SIĘ 15.06.2022 ROKU OD GODZINY 8.00 I POTRWA DO 31.07.2022 ROKU.
WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY WYSŁAĆ POCZTĄ BĄDŹ DOSTARCZYĆ
DO URZĘDU GMINY I MIASTA W RYCHWALE, PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ, POKÓJ NR 1.
DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: http://rychwal.pl/dla-mieszkancow/zlobek, www.zlobek.rychwal.pl
W ŻŁOBKU LUB W BIURZE PROJEKTU.

„Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Ogłoszenie rekrutacja uzupełniająca 2022 - plik w formacie pdf

Regulamin naboru uzupełniającego 2022 - plik w formacie pdf

Specjalne potrzeby uczestnika - formularz - plik w formacie pdf

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy - plik w formacie pdf

Załącznik nr 2 deklaracja udziału - plik w formacie pdf

Załącznik nr 3 oswiadczenie uczestnika - plik w formacie pdf

Załącznik nr 4 oświadczenia o statusie na rynku pracy - plik w formacie pdf

Załącznik nr 5 zaświadczenie o zatrudnieniu - plik w formacie pdf

Załącznik nr 6 oświadczenie o pozostawaniu w trudnej sytuacji - plik w formacie pdf

Załącznik nr 7 oświadczenie osoby samotnie wychowujacej dziecko - plik w formacie pdf

 

 

logo

Informujemy, że w umowach w sprawie korzystania z usług Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale prowadzonego przez Gminę Rychwał, zawartych z rodzicami/opiekunami prawnymi znalazł się omyłkowo zapis: „Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości”. Zapis nie wpływa na umowy już zrealizowane.

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok żłobkowy 2021/2022

do projektu pn. „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych

z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

W projekcie uczestniczyć mogą osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, zamieszkujące gminę Rychwał, województwo Wielkopolskie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości 150 zł. za 1 dziecko.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROZPOCZNIE SIĘ

04.05.2021 ROKU OD GODZINY 8.00 I POTRWA DO 28.05.2021 ROKU.

WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY WYSŁAĆ POCZTĄ BĄDŹ DOSTARCZYĆ
DO URZĘDU GMINY I MIASTA W RYCHWALE, PLAC WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ, POKÓJ NR 1.

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: www.zlobek.rychwal.pl W ŻŁOBKU LUB W BIURZE PROJEKTU.

DOKUMENTY DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ PONIŻEJ.

 

 

Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Uwaga! Prosimy o wydrukowanie formularzy w formacie PDF i wypełnienie ręczne

Dokumenty w formacie pdf:

1. Ogłoszenie 6.4.1 rekrutacjagłoszenie 6.4.1 rekrutacja

2. Regulamin Projektu Rychwał

3. Specjalne potrzeby uczestnika - formularz-1

4. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy-skonwertowany

5. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie-skonwertowany

6. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika(czki) projektu

7. Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie na rynku pracy

8. Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu2

9. Załącznik nr 6 oświadczenie o pozostawianiu w trudnej sytuacji

10. Załącznik nr 7 oświadczenie osoby samotnie wych. dziecko

 

 

Logo programu Maluch plus

 

logo

Rekrutacja do projektu pn. „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Do projektu zapraszamy osoby pracujące, planujące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

W ramach projektu zapewniona zostanie opieka nad 16 dzieci w okresie od 1.12.2020 do 31.10.2022 roku.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zobowiązane do wnoszenia comiesięcznej opłaty w wysokości 150 zł. za 1 dziecko.
Uczestnikami/czkami projektu będzie 16 pracujących (w tym przebywających na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim) rodziców/prawnych opiekunów dzieci, zamieszkujących gminę Rychwał, województwo Wielkopolskie.

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ 15.10.2020 ROKU OD GODZINY 8.00 I POTRWA DO 15.11.2020 ROKU.

WYPEŁNIONE/KOMPLETNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY DOSTARCZYĆ
DO URZĘDU GMINY I MIASTA W RYCHWALE, PLAC WOLNOŚCI 16, POKÓJ NR 1.

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE GMINY:  http://rychwal.pl/dla-mieszkancow/zlobek LUB W BIURZE PROJEKTU.

 Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 maluch

Uwaga! Zaleca się wydrukowanie formularzy w formacie PDF i wypełnienie ręcznie

Dokumenty w formacie pdf:

1. Ogłoszenie 6.4.1 rekrutacjagłoszenie 6.4.1 rekrutacja

2. Regulamin Projektu Rychwał

3. Specjalne potrzeby uczestnika - formularz-1

4. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy-skonwertowany

5. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie-skonwertowany

6. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika(czki) projektu

7. Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie na rynku pracy

8. Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu2

9. Załącznik nr 6 oświadczenie o pozostawianiu w trudnej sytuacji

10. Załącznik nr 7 oświadczenie osoby samotnie wych. dziecko

 

Dokumenty do pobrania w formacie *doc:

1. Ogłoszenie 6.4.1 rekrutacjagłoszenie 6.4.1 rekrutacja

2. Regulamin Projektu Rychwał

3. Specjalne potrzeby uczestnika - formularz-1

4. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy-skonwertowany

5. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie-skonwertowany

6. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika(czki) projektu

7. Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie na rynku pracy

8. Załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu2

9. Załącznik nr 6 oświadczenie o pozostawianiu w trudnej sytuacji

10. Załącznik nr 7 oświadczenie osoby samotnie wych. dziecko