Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie - ZOBACZ FILM
Briefing prasowy poświęcony otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy KNTV24 - ZOBACZ FILM
Briefing prasowy poświęcony otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy TV WIELKOPOLSKA - ZOBACZ FILM

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ROZALINIE

 sds logo

 

Rozalin 24

62- 573 Rychwał

tel. 732-440-285

śds widok budynku z zewnątrz 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu D, przeznaczonym dla 30 osób niepełnosprawnych  ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie powstał na terenie Gminy Rychwał  w małej wsi Rozalin. Usytuowany jest pod adresem Rozalin 24,         62-573 Rychwał.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie utworzono w budynku po byłej szkole podstawowej-  wyremontowano i oddano do użytku dnia 16 grudnia 2019 roku. Od tego dnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie tętni życiem…

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie (ŚDS) realizuje na terenie Gminy  Rychwał zadania statutowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, innych aktów prawa oraz zarządzeń, pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza Rychwała.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  W ROZALINIE?

 

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie może być osoba  ze spektrum autyzmu tj. osoba która posiada:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe),
 2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 01-U lub 02-P lub 10-N lub 11-I , przy czym do takiego orzeczenia niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dziecięcej bądź lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii o rozpoznaniu jednego z zaburzeń określanych jako spectrum autyzmu (w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 kategoria F84, która obejmuje zaburzenia ze spektrum autyzmu, określane też jako całościowe zaburzenia rozwoju, w tym:

- F84.0 autyzm dziecięcy: obejmuje autyzm dziecięcy, psychoza dziecięca, zaburzenia autystyczne, Zespół Kannera;

- F84.1 autyzm atypowy: obejmuje atypowa psychoza dziecięca, upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi;

- F84.2 Zespół Retta;

- F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne: obejmuje otępienie dziecięce, psychoza dezintegracyjna, psychoza symbiotyczna, Zespół Hellera;

- F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącymi upośledzeniami umysłowymi i ruchami stereotypowymi;

- F84.5 Zespół Aspergera: obejmuje psychopatia autystyczna, zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa).

oraz osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, która  posiada:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wpisanymi dwoma lub trzema symbolami przyczyny niepełnosprawności.

Takie orzeczenie wskazuje, że każde z wymienionych schorzeń wpływa  w porównywalnym stopniu na zaburzenia funkcji organizmu.

Osoby chętne do uczestniczenia w zajęciach ŚDS w Rozalinie, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i spełniają ww. warunki powinny skontaktować się z kierownikiem Domu lub pracownikami, którzy udzielą niezbędnych informacji.

Należy złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami o przyjęcie do ŚDS w Rozalinie do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale (Plac Wolności 21, 62- 570 Rychwał, tel. 63 248-10-41) lub Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do podania należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,

- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

-  orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ww. warunkami dot. orzeczenia o niepełnosprawności)

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów pracownik socjalny z terenu gminy Rychwał bądź pracownik socjalny z terenu innej gminy sporządza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby chętnej.

Do wywiadu potrzebne są następujące dokumenty (wnioskodawcy – osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe, wnioskodawcy i członków rodziny – osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe):

 • Oświadczenie o liczbie osób wspólnie zamieszkujących
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Zaświadczenia potwierdzające dochody (np. zaświadczenie z pracy)
 • Zaświadczenia ze szkół, studiów
 • Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
 • Zaświadczenia z GOPS, MOPS o pobieranych świadczeniach
 • Informacja o opłacaniu składek (KRUS)
 • Zaświadczenia o pobieraniu rent/emerytur, decyzje o waloryzacji itp.

Następnie  Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale wydaje decyzję administracyjną kierującą do ŚDS w Rozalinie w oparciu o powyższe dokumenty i ewentualnej odpłatności.

Odpłatność zostanie wskazana na decyzji kierującej M-GOPS. Odpłatność jest stała - niezależna od ilości zajęć, z których korzysta uczestnik oraz od czasu pobytu w placówce w ciągu miesiąca.

Odpłatność za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rozalinie uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym kandydata.

Odpłatność jest naliczana tylko wtedy, jeśli dochód netto na osobę przekracza poniższe kwoty:

 1. W przypadku rodziny dochód na osobę przekracza kwotę 1584 zł

Wyjaśnienie kalkulacji:

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł

528 zł x 300% = 1584 zł

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód przekracza kwotę 2103 zł

Wyjaśnienie kalkulacji:

Kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą wynosi 701 zł

701zł x 300% = 2103 zł

Odpłatność za miesiąc wynosi 5% kwoty dochodu na osobę w rodzinie

Przykład 1 - Odpłatnie

Dochód na osobę w rodzinie Kowalskich  wynosi 2000 zł, a zatem przekracza minimum ustawowe wynoszące 1584 zł .  Będzie zatem naliczona odpłatność miesięczna za ŚDS w wysokości 100 zł

(2000 zł x 5% = 100 zł odpłatności)

Przykład 2 - Nieodpłatnie

Dochód na osobę w rodzinie Janowskich wynosi 1500 zł, a zatem nie przekracza minimum ustawowego wynoszące 1584 zł.  Uczestnik jest zwolniony z odpłatności.

Skierowanie do domu następuje początkowo na czas określony (nie dłuższy niż trzy miesiące). Uwarunkowane jest to koniecznością dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego a także okresu, jaki będzie konieczny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu planu postępowania osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu.

Termin przyjęcia do Domu ustalany jest z kierownikiem ŚDS w Rozalinie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie ma zasięg lokalny i obejmuje swoim terytorium Gminę Rychwał. Uczestnikami ŚDS w Rozalinie mogą być oprócz mieszkańców gminy i miasta Rychwał- mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego, w tym właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie  zapewnia osobom ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi wsparcie społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie na miarę ich możliwości, integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie świadczy usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 W ŚDS w ramach zajęć uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznych oraz warsztatach. Podopieczni otrzymują niezbędną opiekę i wsparcie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz innych działań zmierzających do ich pełnej integracji i usamodzielnienia.

W ramach warsztatów kulinarnych przygotowywanych przy udziale Uczestników zapewniony jest gorący posiłek.

Działalność Domu ukierunkowana jest na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywania codziennych problemów osób w nim przebywających oraz integrację uczestników ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju formy aktywizacyjne.

Dom prowadzi także działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rozalinie funkcjonują następujące pracownie:

PRACOWNIA PLASTYCZNO- RĘKODZILENICZA

sds pracownia plastyczno rekodzielncza

sds pracownia plastyczno rekodzielncza

sds pracownia plastyczno rekodzielncza

PRACOWNIA KULINARNA

sds pracownia kulinarna

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 sds pracownia komputerowa

PRACOWNIA OGRODNICZO- PORZĄDKOWA

 sds pracownia ogrodnicza

PRACOWNIA TEATRALNA

 sds pracownia teatralna 12

PRACOWNIA TERAPII RUCHOWEJ

sds pracownia terapii ruchowej

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rozalinie znajdują się ponadto pomieszczenia takie jak:

SALA REKREACYJNA

 sds sala rekreacyjna 13

JADALNIA

 sds jadalnia

POKÓJ WYCISZEŃ ZWANY POKOJEM WYPOCZYNKU

 sds pokoj wypoczynku 12

POKÓJ PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO

 sds poradnictwa indywidualnego

TOALETY           

 sds toalety

ŁAZIENKA Z PRYSZNICEM

 sds lazienka z prysznicem 12

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Dom ponadto wyposażony jest w windę.

 

Teren wokół budynku jest ogrodzony, co sprzyja bezpiecznemu przebywaniu Podopiecznych na świeżym powietrzu.

                                                                           sds kwiaty

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą dla siebie lub swoich bliskich zapraszamy do odwiedzenia naszego Domu.

 

Galeria zdjęć