W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmistrzów spisowych biorących udzial w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Więcej informacji poniżej.

plakat2020 1

 

Rachmistrze spisowi - organizacja i nabór kandydatów

  • Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom, a więc mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (pożądane byłoby, aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych) oraz posiadać zdolność obsługi komputera.

  • Niezależnie od spełnienia warunków opisanych w ust. 1-3, kandydaci na rachmistrzów będą musieli wykazać się podstawowymi, standardowymi dokumentami wymaganymi podczas rekrutacji na stanowisko pracy, tzn. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
  • Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa. Wszystkie materiały spisowe, zarówno formularze, instrukcje i wytyczne, jak materiały pomocnicze i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.
  • Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu.

Dokumenty do pobrania dla osób kandydujących na stanowisko rachmistrza:

1. Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów,

2. Załącznik nr 1 - oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów,

3. Załącznik nr 2 - informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych,

4. Druk CV - wzór