Dodatki Mieszkaniowe - informacje ogólne

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:
nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj.: 1540,79 zł) i kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj.: 1100,56 zł).

Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2015 wynosi: 880,45 zł.
Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
• 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
• 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
• 10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Za dochód uważa się wszelkie przychody w tym również z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się natomiast: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest wypełnić i złożyć:
• wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
• deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.


Dodatki Mieszkaniowe - wymagane dokumenty

• wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu – POBIERZ PDF deklaracja o wysokości dochodów z okresu pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody uzyskane w ww. okresie – POBIERZ PDF rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (dotyczy osób, których lokal nie jest wyposażony w instalację c.o., c.w. i gaz przewodowy)
• załączniki:
o aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc (miesiąc w którym składany jest wniosek),
o w przypadku osób uzyskujących dochody ze stosunku pracy, umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodów wypłaconych w okresie ostatnich 3 m-cy, dochód brutto to jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu,
o w przypadku emerytów i rencistów - odcinki z trzech ostatnich miesięcy lub decyzja organu przyznającego rentę/emeryturę BRUTTO poprzedzających datę złożenia wniosku.
o w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości alimentów dobrowolnych,
o w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej- decyzja przyznająca ww. świadczenie,
o osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
o studenci - zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość pobieranego stypendium
W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
• jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004 r.).
• w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
• w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych oświadczenie osoby ubiegającej się albo zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (w Starostwie Powiatowym),
• w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych wniosek potwierdza upoważniona osoba z zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych (brak zarządu) powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza właściciel lub współwłaściciele nieruchomości,
• oświadczenie o tym, czy ryczałt za brak w lokalu centralnego ogrzewania, i/lub centralnie ciepłej wody, i/lub instalacji gazu ziemnego (dostarczanego z zewnętrznego źródła) należy przesyłać na konto zarządcy lokalu.

Podstawy prawne
• USTAWA o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zmianami)
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z 2001 ze zm.)
• USTAWA o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 106 poz. 622)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Dodatek Energetyczny - informacje ogólne

Od dnia 1 stycznia 2014r. MGOPS wypłaca dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984) wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny – jako forma pomocy przeznaczona dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy – mająca na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy spełnić łącznie następujące warunki:
• posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
• złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. (M.P. z 2015 poz. 377), wynosi:
1. Dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09 zł na miesiąc;
2. Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40 zł na miesiąc;
3. Dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48 zł na miesiąc.

Dodatek Energetyczny - wymagane dokumenty

• wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – pobierz pdf
• kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy (oryginał do wglądu);

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznegoPodstawy prawne
• USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)

Deklaracja o wysokości dochodów