Pomoc Społeczna - informacje ogólne

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w ich wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Osoby bądź rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Rychwał znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z którą same nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, mogą uzyskać pomoc w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zgłaszając się do pracownika socjalnego mogą złożyć wniosek o pomoc osobiście w siedzibie Ośrodka, telefonicznie, przez inne osoby lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia może również dokonać inna osoba za zgodą klienta lub jego przedstawiciel ustawowy.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( art.7), w szczególności z powodu:
• ubóstwa
• sieroctwa
• bezdomności
• bezrobocia
• niepełnosprawności
• długotrwałej lub ciężkiej choroby
• przemocy w rodzinie
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
• w braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
• alkoholizmu lub narkomanii
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
• klęski żywiołowej lub ekologicznej
Prawo do świadczeń pieniężnych (art. 8 ust. 1) z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają ustawowo ustanowione kryterium dochodowe, w kwotach (obowiązujących od dnia 1 października 2015 roku) określonych poniżej :
• dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
• dla osoby w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł
• dla rodziny, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na każdą osobę w rodzinie
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Za dochód uważa się (art. 8 ust. 3) sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub - w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Do dochodów nie wlicza się (art.8 ust.4.):
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
• wartości świadczeń w naturze
• zasiłku celowego
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
• pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
W razie wystąpienia dysproporcji miedzy wysokością dochodu przedstawioną w dokumentacji, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić świadczenia (art. 12).
Zobowiązania klientów pomocy społecznej (art. 11)
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia rynku pracy, jak również odmowa podjęcia leczenia odwykowego, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji na przyznane świadczenie lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Przy istniejącym uzależnieniu i stwierdzeniu przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia, a także marnotrawienia własnych posiadanych środków i ich nieracjonalnego wykorzystywania M-GOPS może ograniczyć lub odmówić przyznania pomocy albo przyznać pomoc w formie świadczenia niepieniężnego.
Kontrakt socjalny (art. 108) to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt określa zasady współdziałania tych osób z ośrodkiem pomocy społecznej. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane poinformować o każdej zmianie sytuacji życiowej: osobistej, dochodowej i majątkowej pracownika socjalnego. Zaistniałe zmiany mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia lub stanowić podstawę do zmiany decyzji na niekorzyść strony oraz zwrotu pobranych już świadczeń (art. 109).
Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny. Są to świadczenia pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania Ośrodka o zmianie dotychczasowej sytuacji materialnej lub osobistej (art. 6 pkt 16).

Pomoc Społeczna - tryb udzielania pomocy i wymagane dokumenty

Etapy przyznania świadczenia z pomocy społecznej:
• zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy w biurze Ośrodka (art. 102)
• zebranie dokumentacji potwierdzającej dochody oraz dołączenie innych zaświadczeń wykazujących sytuację materialną, bytową i zdrowotną rodziny
• przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego (art. 107)
• sporządzenie decyzji i wydanie jej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23) osobie ubiegającej się o pomoc
• realizacja przyznanych świadczeń
Wywiad środowiskowy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. 2012 poz. 712).
Pracownik socjalny w terminie do14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Pracownik socjalny podczas przeprowadzania wywiadu bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, które mogą mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu dokonuje również analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy. W wywiadzie zgromadzone są odpowiednie dokumenty umożliwiające ustalenie danych personalnych, rodzinnych i materialnych. Wywiad uwzględnia również potrzeby osób i rodzin ubiegających się o przyznanie pomocy, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
Za przedstawienie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialność karna.
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczna z rezygnacją o ubieganie się o przyznanie pomocy
Wymagane dokumenty (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2015, poz. 163 ze zm.).
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie przedstawionych następujących dokumentów (art. 107, ust 5b):
• dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
• skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia(do wglądu),
• dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
• decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
• zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie,
• orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia; orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji; orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
• zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informacje o potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
• zaświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierających informacje o potrąceniach na podatek dochodowy oraz odprowadzane składki,
• oświadczenie o dochodach osiąganych z pracy dorywczej,
• zaświadczenia z urzędu gminy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
• zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej,
• decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
• zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego zobowiązanie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
• zaświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
• oświadczenia o stanie majątkowym.

Pomoc Społeczna - świadczenia pieniężne
ZASIŁEK STAŁY
(art. 37)
Przysługuje osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł i niższa niż 30 zł.
• w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
• całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (orzeczenie lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji)
• zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej
• legitymowanie się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)
W przypadku, gdy nastąpi zbieg uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
________________________________________
ZASIŁEK OKRESOWY
(art. 38)
Przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb ze względu na:
• długotrwałą chorobę
• niepełnosprawność
• bezrobocie
• możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest według odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby gospodarującej w rodzinie.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.
Od 2008 roku minimalna wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:
• kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
• kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny
Okres, na jaki przyznany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej po analizie sytuacji w środowisku.
________________________________________
ZASIŁKI CELOWE
(art. 39)
Mogą być przyznane osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów potrzebnych do gospodarstwa domowego, drobnych koniecznych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek ten może być również przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
________________________________________
Pomoc dla osób i rodzin przekraczających kryterium dochodowe
(art. 41)
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy:
• specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
• zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową

Pomoc Społeczna - świadczenia niepieniężne


PRACA SOCJALNA
(art. 45)
To działalność zawodowa wykonywana głównie przez terenowych pracowników socjalnych w podległych im rejonach opiekuńczych gminy, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu. Prowadzona praca socjalna jest ukierunkowana na rozwinięcie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin. Może być ona prowadzona również ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań w środowisku.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na dochód.
________________________________________
USŁUGI OPIEKUŃCZE
(art. 50)
Usługi te przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Osoby te mogą zgłosić się do pracownika socjalnego w MGOPS i zasygnalizować swój problem Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania przez opiekunki środowiskowe. Obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
________________________________________
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Usługi dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
MGOPS przyznając usługi opiekuńcze ustala okres i miejsce ich świadczenia oraz zakres czynności.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są nieodpłatne w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Usługi te przyznawane są na wniosek lekarza, osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.
________________________________________
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
(art. 42)
Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Przez ojca i matkę należy również rozumieć ojca i matkę współmałżonka.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad chorym stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka ta nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
• ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
• posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn
________________________________________
SPRAWIENIE POGRZEBU
(art. 44)
Osobom zmarłym zamieszkałym na terenie gminy nie posiadającym osób bliskich oraz krewnych, względnie gdy osoby te nie maja możliwości ich pochowania, przysługuje pogrzeb sprawiony przez gminę, będący świadczeniem z pomocy społecznej.
Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego w sposób ustalony przez gminę.
________________________________________
UDZIELENIE SCHRONIENIA, POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA
(art. 48)
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona:
• udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych
• przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku i indywidualnych właściwości
• pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić
• pomoc w formie gorącego posiłku, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki może być realizowana w formie zakupu posiłków.
________________________________________
ZAPEWNIENIE OPIEKI
(art. 51)
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek.
________________________________________
DOM DZIENNEGO POBYTU
Jest ośrodkiem wsparcia zapewniającym posiłek, wsparcie indywidualne oraz zajęcia zakresu spędzania czasu wolnego.
Osoba spełniająca kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej tj. ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagająca częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb (art. 51) może zostać skierowana na wniosek pracownika socjalnego do domu dziennego pobytu.
W zależności od kryterium dochodowego na osobę samotną lub w rodzinie odpłatność może zostać umniejszona.
Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego.
Stała miesięczna opłata będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłoszony przez Prezesa GUS od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po opublikowaniu komunikatu w Monitorze Polskim, zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy.
________________________________________
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (art. 54)
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania (art. 59).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964) do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:
• pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania, za zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna , a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej
• rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.
________________________________________

Podstawy prawne
• USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2015.163 ze zm.)
• ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 czerwca 2012r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. (DZ.U.2012.712)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.189.1598)
• ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.238.1586)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wzoru kontraktu socjalnego z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz.U.10.218.1439)
• UCHWAŁA RADY MINISTRÓW Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2015 roku, poz. 821)
• USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)