"Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale informuje, że przyjmowanie wniosków  na stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 nastąpi w nieprzekraczalnym terminie od 1 września do 15 września 2017 roku.

Wnioski dostępne będą w wersji papierowej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychwale lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Rychwale oraz na stronie internetowej www.rychwal.pl zakładka Dla mieszkańców/Edukacja i oświata/Stypendia, zasiłki szkolne.

Do wniosku brane są dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. miesiąc sierpień 2017 r."

wniosek na stypendium na 2017 r.

zał. nr 1 zaświadczenie do wniosku o przyznanie pomocy materialnej

zał. nr 2 zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:
• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
• klęski żywiołowej
• wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
• innych, szczególnych okoliczności


Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności.
Gdzie pobieramy wnioski na stypendia i zasiłek szkolny?
W Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale oraz ze strony internetowej

Przejdź do strony: www.bip.rychwal.pl

Podstawa prawna:

• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 pozycja 2156 ze zmianami)
• Uchwała numer XXIV/153/16 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 27 października 2016 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Świadczenia wychowawcze- pokój numer 5, telefon (63) 248-10-41 lub (63) 248-10-01 wewnętrzny 35 lub 44

 

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zasady spełniania wyżej wymienionego obowiązku określa karta informacyjna wprowadzona w życie w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Przejdź do strony: www.bip.rychwal.pl

Pobierz druk: Wniosek o dowóz uczniów niepełnosprawnych (MS Word)

 

 

STYPENDIA SZKOLNE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym reguluje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w Rozdziale 8a. Ponadto na podstawie art.90f ustawy o systemie oświaty rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

s t y p e n d i u m s z k o l n e - może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania ,niepełna rodzina

z a s i ł e k s z k o l n y - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności wymienionych we wniosku, o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, na przykład: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie i tym podobne,
 • podręczniki szkolne,
 • lektury szkolne,
 • pomoce dydaktyczne – słowniki, encyklopedie, atlasy i tym podobne,
 • artykuły szkolne – zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, ołówki, kalkulatory i tym podobne,
 • plecak szkolny, torbę szkolną,
 • obuwie sportowe na wychowanie fizyczne,
 • strój sportowy na wychowanie fizycznie,
 • przybory do nauki zawodu,
 • komputer, części do komputera, oprogramowanie, programy edukacyjne,
 • tusze do drukarek,
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
 • biurko, krzesło do biurka,
 • składkę na komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Faktury, rachunki uproszczone muszą być imienne na rodzica lub ucznia, w przypadku obuwia i odzieży musi być zaznaczone, że jest to odzież i obuwie sportowe.

Stypendium szkolne jest udzielane na cele edukacyjne, dlatego każda osoba otrzymująca stypendium ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli na przykład dla wniosku złożonego we wrześniu dochody za sierpień oraz dokumenty poświadczające status zawodowy wszystkich członków rodziny.

Wniosek składa rodzic albo pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły, ponadto istnieje możliwość udzielenia stypendium z urzędu.

Aktualnie miesięczny dochód na jednego członka rodziny uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514,00 złotych netto. Miesięczny dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 288,00 złotych

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Przejdź do strony: www.bip.rychwal.pl :

 • wniosek o przyznanie pomocy materialnej,
 • załącznik numer 1 – zaświadczenie ze szkoły,
 • załącznik numer 2 – oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 • załącznik numer 3 – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • załącznik numer 4 – zaświadczenie o wynagrodzeniu

 

Informacja o stypendium szkolnym w roku szkolnym 2016/2017- terminy dostarczania potwierdzeń poniesionych kosztów (rachunków)

 

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UCZEŃ NA WSI”

Wnioski o dofinansowanie dla ucznia niepełnosprawnego w ramach programu „Uczeń na wsi” będą przyjmowane od 07.09.2009 roku do 30.09.2009 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Rychwał w godzinach 8.00 -15.00

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI?

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na wsi” może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej)
 • posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, bądź miejsko – wiejskiej

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lata 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest rodzic lub opiekun prawny

NA CO PRZEZNACZONE JEST DOFINANSOWANIE?

Przyznana pomoc finansowa może obejmować koszty:

 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej
 • związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)
 • kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych (wycieczki szkolne)

W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

 • W przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum 2000 złotych w ciągu jednego roku szkolnego
 • W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego 3000 złotych w ciągu jednego roku szkolnego
 • W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłaty za naukę (czesnego) 4000 złotych w ciągu jednego roku

Szczegółowe informacje www.pfron.org.pl w zakładce programy

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Rychwał, pokój numer 7 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychwale, jak również na stronie Przejdź do strony: www.pfron.org.pl

Wszelkich informacji udziela: Iwona Popieluch pokój numer 7, telefon 063 2481 001 wewnętrzny 22 lub 40