Wiadomości

Przekazano urządzenia

Program Rewitalizacji_1

 

Program Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023 uchwalony

Kilkumiesięczne prace związane z przygotowaniem Programu Rewitalizacji dla gminy Rychwał na lata 2017-2023 zostały ukończone a ich efektem jest podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rychwale uchwała o przyjęciu Programu.
W ramach opracowania programu przeprowadzono diagnozę zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Na podstawie diagnozy określono obszary zdegradowane: miasto Rychwał i miejscowość Rozalin.
Uchwalenie programu, poprzedzone było konsultacjami społecznymi, przeprowadzonymi od 29 maja do 12 czerwca, w trakcie których mieszkańcy mogli zapoznać się z jego projektem i wnieść do niego uwagi. W ramach konsultacji dobyły się spotkania informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami, radnymi, sołtysami i wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami. Dwa spotkania odbyły się także w Zespole Szkół w Rychwale, uczestniczyli w nich uczniowie klas trzecich.
Proces rewitalizacji na terenie naszej gminy ma prowadzić do osiągniecia następującego celu:
„Gmina Rychwał obszarem zapewniającym możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, sprzyjającym aktywizacji i integracji społeczeństwa, w pełni wykorzystującym walory zabytkowe, historyczne i kulturowe, stwarzające mieszkańcom dogodne warunki życia.”
W ramach programu zaplanowano następujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
• Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 10 w Rychwale – Międzypokoleniowe Centrum Integracji
• Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale
• Rewitalizacja Parku Miejskiego w Rychwale
• Stadion Miejski, jako miejsce zjednoczenia – zagospodarowanie terenu
• Remont zabytkowego Kościoła w Rychwale wraz z zagospodarowaniem budynku organistówki na cele społeczne
• Przebudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rozalinie na obiekt o funkcji społecznej

Kolejnym zadaniem stojącym przed władzami gminy będzie pozyskiwanie środków na realizację wskazanych powyżej projektów.

Poniżej zamieszczamy link do ww. uchwały oraz Program Rewitalizacji dla gminy Rychwał na lata 2017-2023 i Diagnozę zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej w gminie Rychwał

Uchwała nr XXXVII/236/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia i realizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023"


Diagnoza Gminy Rychwał

Program Rewitalizacji Gminy Rychwał

 

Spotkanie dot. rewitalizacji

8 czerwca 2017 r. odbyły się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023”. Podczas spotkania szczegółowo przedstawione zostały najważniejsze założenia Programu oraz planowane w ramach rewitalizacji projekty.

Pierwsze spotkanie adresowane było do radnych Rady Miejskiej w Rychwale oraz sołtysów z terenu naszej gminy.

Drugie spotkanie miało na celu zapoznanie z projektem Programu wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Rychwał.

Podczas spotkania była możliwość złożenia uwag do projektu Programu.

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Burmistrz Rychwała, zaprasza mieszkańców gminy Rychwał na spotkanie informacyjno-konsultacyjnym dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023”. Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze założenia Programu oraz planowane w ramach rewitalizacji projekty.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli mieszkańców oraz organizacji. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron.
Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023” oraz formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie: http://rychwal.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja
Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek), o godzinie 17:00 na Sali konferencyjnej w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, ul. Sportowa 34.


Burmistrz Rychwała
/-/ Stefan Dziamara

 


ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU

„PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY RYCHWAŁ NA LATA 2017-2023”

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023 ”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Rychwała z 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwał na lata 2017-2023 określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 29 maja 2017 roku;

• termin zakończenia konsultacji na dzień: 12 czerwca 2017 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

-         uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które jest zaplanowane na 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, ul. Sportowa 34;

-         zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną;

-         zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale www.rychwal.pl;

-         zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Programu Rewitalizacji udostępnionego w siedzibie Urzędu, w pok. nr 1 i w Biurze Obsługi Interesanta;

-         zgłaszania uwag i wniosków osobiście podczas spotkań w Urzędzie lub telefonicznie - osobą wyznaczoną do kontaktu jest Karolina Małolepsza - kierownik Referatu Gospodarki (pok. nr 1, tel. do kontaktu: 63 248 10 01 wew. 14) oraz Iwona Popieluch - specjalista (pok. nr 1, tel. do kontaktu: 63 248 10 01 wew. 40).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Urzędu www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”, a także w siedzibie Urzędu: w pok. nr 1 i 7 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 12 czerwca 2017 r. na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, lub faksem: 63248 10 55 z adnotacją w tytule: Konsultacje Programu Rewitalizacji, lub dostarczyć do pok. nr 1 lub 7, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Program rewitalizacji jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program, powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb społecznych.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość realizowanych zadań publicznych.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem - znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania i aktywności zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

Burmistrz Rychwała

/-/ Stefan Dziamara

 

Dodatkowe informacji w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel.63 248 10 01 wew. 14 lub 40 lub za pośrednictwem poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w pok. nr 1 lub 7 w głównej siedzibie Urzędu Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16, 62-570 Rychwał.

Linki do dokumentów:

Zarządzenie nr 4/2017

Diagnoza zjawisk kryzysowych dla Gminie Rychwał

Formularz konsultacyjny

Program rewitalizacji

 

 

Ankieta dot. rewitalizacji

Gmina Rychwał realizując projekt pn. „Przygotowanie i opracowanie rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” zwraca się do mieszkańców gminy Rychwał o wypełnienie ankiety i wskazanie obszarów naszej gminy, które zdaniem Państwa powinny zostać poddane rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa i można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Gminy i Miasta w Rychwale pok. nr 1.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiet, informacje z nich uzyskane pozwolą na ujęcie w Programie Rewitalizacji terenów, które wymagają interwencji zarówno w sferze społecznej, gospodarczej i technicznej.

ANKIETA dot rewitalizacji


Pierwsze spotkanie Zespół ds. Rewitalizacji

14 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Zespół został powołany Zarządzeniem Burmistrza Rychwała nr 17/2016 z 12 grudnia 2016 r. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji, w jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców gminy, Rady Miejskiej w Rychwale, samorządu mieszkańców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, instytucji kultury oraz placówek oświatowych. Tematem pierwszego spotkania była diagnoza sytuacji społecznej, ekonomicznej, gospodarczej i demograficznej gminy Rychwał. Celem diagnozy jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.
zespol1
zespol2

zespol3


Informacja dotycząca rewitalizacji

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego 30 listopada 2016 r. naboru do Zespołu ds. Rewitalizacji gminy Rychwał, Zarządzeniem Burmistrza Rychwała z 12 grudnia 2016 r. został powołany Zespół ds. Rewitalizacji. W składzie zespołu znaleźli się mieszkańców obszaru rewitalizacji (miasta Rychwał, miejscowość Rozalin), przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, instytucji opieki społecznej, rady miejskiej, młodzież i przedstawiciele UGiM. Pracami zespołu będzie kierować Pani Ewa Jędrzejczak – Zastępca Burmistrza Rychwała, która jest przewodniczącą zespołu.

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku.


Szanowni Państwo,

Burmistrz Rychwała w związku z uchwałą nr XXV/163/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychwała oraz Zarządzeniem NR /16 Burmistrza Rychwała w sprawie przystąpienia do powołania Zespołu ds. Rewitalizacji ogłasza nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji gminy Rychwał. Informujemy o możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na członka ww. Zespołu. W pierwszej kolejności do udziału w pracach zespołu zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem naszej gminy i tematyką rewitalizacji, a zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji (miasta Rychwał, miejscowość Rozalin), przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, instytucji opieki społecznej, rady miejskiej, sektora publicznego, osoby bezrobotne, młodzież i osoby wykluczone.
Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjny Burmistrza w zakresie rewitalizacji, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju z dnia 02.08.2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, prace nad przygotowaniem GPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Członkowie Zespołu będą aktywnie uczestniczyć w pracach nad sporządzeniem Programu Rewitalizacji dla gminy Rychwał oraz realizowanych w trakcie prac nad Programem działaniach z zakresu partycypacji społecznej takich jak warsztaty i spotkania informacyjne. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny i nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie. Praca Zespołu będzie koordynowana przez powołanego w strukturach Urzędu Pełnomocnika ds. rewitalizacji.
Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.rychwal.pl w zakładce „dla mieszkańców/rewitalizacja”. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale w terminie do 9 grudnia 2016 r.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem 63 248 10 01 wew. 14 lub 693 181 724.

Burmistrz Gminy Rychwał
/-/ Stefan Dziamara

Załączniki:
1. Informacja o naborze członków do zespołu
2. Deklaracja uczestnictwa
3. Zarzadzenie nr 13/2016


Gmina Rychwał realizuje projekt pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 2 sierpnia 2016 r.:
Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Szczegółowy harmonogram projektu zakłada:
- powołanie Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji,
- Opracowanie Diagnozy we współpracy Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną,
- Badanie ankietowe mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie do diagnozy i do programu rewitalizacji;
- Prowadzenie spotkań warsztatowych mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności i zapewnienie partycypacji społecznej w projekcie (2 spotkania prowadzone przez eksperta)
- Opracowanie programu rewitalizacji we współpracy Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną
- Spotkania informacyjne prowadzone w szkołach- 2 szt, z mieszkańcami- 2 szt, z przedsiębiorcami- 1 szt, z NGO- 1 szt.
- Działania informacyjne i promocyjne.

Opracowany dzięki uzyskaniu dofinansowania Program rewitalizacji wyznaczy kierunki działań zmierzające do rewitalizacji wyznaczonych terenów w sposób zapewniający komplementarność przestrzenną, problemową, proceduralną oraz finansową. Całość działań będzie prowadzona na zasadach partnerstwa. Będą to działania uwzględniające sferę przestrzenno-funkcjonalną, techniczną, społeczną i gospodarczą. Cele wyznaczone przez grupy robocze składające się z przedst. wszystkich zainteresowanych grup społecznych z wyznaczonych terenów – będą realizowane etapami i zgodnie z zapisanym w programie rewitalizacji harmonogramem. Zainicjowany dzięki programowi rewitalizacji proces walki z wykluczeniem społecznym, aktywizacją zawodową ON, wzrost przedsiębiorczości oraz integracja społeczna będą podtrzymywane przez Wnioskodawcę po okresie realizacji celów zapisanych w programie rewitalizacji. Przewiduje się realizację działań w ramach wdrażania programu rewitalizacji (PR) w kolejnych latach, m.in. w ramach Programu Współpracy z NGO i Partnerstwa publiczno-prywatnego. Transfer uzyskanej dzięki opracowaniu PR wiedzy będzie służył do dalszych działań. Nawet w przypadku braku pozyskania środków zewnętrznych przez interesariuszy PR planuje się kontynuację w/w działań – prawdopodobnie w zmniejszonym zakresie – w celu wyeliminowania problemów gm. Rychwał tak, by znalazła się w grupie obszarów o zwiększającym się stopniu rozwoju i poprawiających się perspektywach. PR będzie wdrażany wówczas z Budżetu Gminy, w miarę posiadanych środków.
Opracowanie programu rewitalizacji zostanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 40 404,00 PLN. Całkowita wartość projektu 45 500,00 PLN.

Przekazanie rowerów

Informacja

Dodatkowe środki w ramach programu "MALUCH" 2016

X Rajd Nawigacyjny dla Samorządowców

Zaproszenie do udziału w konkursie!