W dniu 26 czerwca 2024 roku /środa/ o godzinie 10.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.)

zwołuje III Sesję Rady Miejskiej w Rychwale

Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku /środa/ o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK OBRAD III Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 czerwca 2024 roku.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na II sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2024-2040.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jezdni dodatkowych, zlokalizowanych w obrębie obsługi terenu po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin-Kokanin ” oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia zadania zarządzania tymi drogami.
13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

 

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live