W dniu 29 maja 2024 roku /środa/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.)

zwołuje II Sesję Rady Miejskiej w Rychwale

Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku /środa/ o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK OBRAD

II Sesji Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 29 maja 2024 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na I sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rychwała za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rychwała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/236/21 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rychwał.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie II Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

 

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live