W dniu 28 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję LXI Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

Porządek obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2023 roku.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na LIX i LX sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2037.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2024-2040.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/164/20 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Rychwale, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rychwał oraz nadania statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Rychwał oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2024/2025 w Gminie Rychwał.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rychwał na rok 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Typu D w Rozalinie na rok 2024.
17. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Rychwale i Stałych Komisji Rady Miejskiej w Rychwale.
18. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie LXI Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live