Informacja nt. stanu prac dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz - Konin”

W związku z przekazanym do tut. Urzędu obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącym wszczęcia postępowania do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin - Kokanin” informujemy:

- przedmiotowa treść obwieszczenia znajduje się pod poniższym linkiem: www.bip.rychwal.pl
- z obwieszczenia wynika, że każdy ma prawo do składania uwag
i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni tj. od
14.12.2023 r. do 12.01.2024 r. włącznie w formie: pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej. W przedmiotowym obwieszczeniu znajdują się szczegóły składania uwag i wniosków oraz osoba do kontaktu.
- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jak i do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań.