W dniu 20 września 2023 roku /środa/ o godzinie 14.30 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję LVII Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 20 wrzesnia 2023 roku /środa/ o godzinie 14.30 w budynku Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK  OBRAD LVII Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 września 2023 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na LV i LVI sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Rychwał oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rychwał.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rychwał uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Rychwał lub inne uprawnione podmioty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego                                Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rychwał.
 19. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie LVII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

 

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 14.30 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live