Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”

Okres realizacji projektu: 03.06.2020 – 30.06.2023 r.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Rychwale.

Gmina Rychwał zapewnia trwałość utworzonych 53 miejsc usług społecznych świadczonych po zakończeniu realizacji ww. projektu.

W Klubie Seniora, zainteresowani seniorzy mogą korzystać z oferty zajęć i spotkań integracyjnych, które są organizowane w Hali Widowiskowo- Sportowej w Rychwale.

Usługi opiekuńcze 2 opiekunek środowiskowych i usługi specjalistyczne fizjoterapeuty obecnie są dostępne w Centrum Usług Społecznych w Rychwale.

zadbajmy