Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju ponadlokalnego, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska ogłasza nabór kandydatów na Członków Zespołu roboczego do spraw „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” (zwany Zespół roboczy ds. Strategii).

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy