W dniu 23 czerwca 2023 roku /piątek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 roku /piatek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK OBRAD LV Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 23 czerwca 2023 roku.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII i LIV sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na LIII i LIV sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2037
10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rychwała za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rychwała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Rychwał w 2023 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów – Etap XVII.
16. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie LV Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live