W związku z przekazaną do tut. Urzędu informacją z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o stanie prac dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. –  Kalisz  -  Konin”

informujemy co następuje:

- w dniu 16.12.2022 r. – złożono wniosek o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka A. Konin-Kokanin,

- aktualnie rozpoczęły się wstępne prace projektowe  nad II  etapem  prac studialnych, tj.  Koncepcją programową. 

Poniżej przedstawiamy uzyskany z GDDKiA podglądowy wykaz planowanych i ukończonych prac terenowych dla odcinka A. Konin-Kokanin:

  • Prace geodezyjne nad mapą do celów projektowych zostały ukończone,
  • Prace geofizyczne zostaną ukończone do końca maja 2023 r.
  • Roboty geologiczne w terenie planowane są przełomie roku 2023/2024 r. (wrzesień-styczeń). Wykonanie  robót  geologicznych  w  terenie  (wiercenia,  sondowania) poprzedzone  będą  postępowaniem  administracyjnym  prowadzonym  przez  Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego.  Organ poda do publicznej wiadomości ogłoszenie na BIP w tej sprawie.

            Jednocześnie  GDDKiA informuje,  że  Wykonawcy  poszczególnych  prac  terenowych  są zobowiązani  do  pozyskiwania  zgód  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  ustalania indywidualnych terminów wejścia na działki, w szczególności jeśli chodzi o wykonywanie odwiertów i sondowań geologicznych jako najbardziej inwazyjnych. Sondowania i odwierty będą  wykonane  przy  użyciu  pojazdów  terenowych  kołowych  lub  gąsienicowych.  
Ze względu  na  konieczność  uzyskania,  przed  rozpoczęciem  robót  geologicznych,  decyzji administracyjnej, której długość procedowania nie zależy od GDDKIA, podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianom.

            Termin  ukończenia  etapu  przygotowawczego  inwestycji  (STEŚ+KP)  jest  ściśle uzależniony od terminu wydania decyzji środowiskowych dla poszczególnych odcinków A, B,  C  oraz  czasu  trwania  procedury  zatwierdzania  projektów  robót  geologicznych  dla dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  (na  etapie  KP),  niemniej  jednak  szacujemy,  że prace studialne dla poszczególnych odcinków zakończymy w II połowie 2024 r.

            Dla odcinka A. Konin-Kokanin we wniosku o DŚU jako  preferowany  do  realizacji  został  wskazany  wariant  5. Urząd Gminy i Miasta w Rychwale informuje, że posiada mapy z przebiegiem wskazanym w preferowanym wariancie projektowanej DK25 (link do map poniżej) jednakże z zastrzeżeniem, że są to nadal materiały o charakterze roboczym. Obecnie trwa procedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która dopiero zatwierdzi wariant przebiegu nowej drogi DK25. Poszczególne rozwiązania techniczne mogą jeszcze ulec zmianie, zarówno w toku prac studialnych, jak również w toku przyszłych prac projektowych na etapie realizacji.

 

Linki do map roboczych projektowanych odcinków drogi znajduja sie poniżej:

Odcinek 1 - https://drive.google.com/file/d/1yhnd7i4vad1s6Fy6s_TAUHHfcVMq3XgL/view?usp=sharing

Odcinek 2 - https://drive.google.com/file/d/1Aqafi-ZX4i4-h56ORX03NfQAyVw_FYe5/view?usp=sharing

Odcinek 2a - https://drive.google.com/file/d/1asP949gztIHILfNGxTtnXlIjadTUX2Sg/view?usp=sharing

Odcinek 3 - https://drive.google.com/file/d/1ZFz123oVklKJXX9ARnPcSV1Il7W-7UBZ/view?usp=sharing