W dniu 25 kwietnia 2023 roku /wtorek/ o godzinie 08.30 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję LIII   Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 roku /wtorek/ o godzinie 08.30 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

 

PORZĄDEK OBRAD LIII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 kwietnia 2023 roku.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na LII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2034.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P
na odcinku Dąbroszyn – Modlibogowice - Etap II”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale, objęcie przez gminę Rychwał udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Skarbowi Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie LIII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

 

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 08.30 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live