W dniu 31 marca 2023 roku /piątek/ o godzinie 09.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję LII   Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2023 roku /piątek/  o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

         

PORZĄDEK  OBRAD LII Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 marca 2023 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale
  z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na L i LI sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2023-2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023 - 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rychwał.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Złotkowy na potrzeby funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Rychwał w 2023 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w Gminie Rychwał programu osłonowego pn. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.
 20. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

 

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 09.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live