Informacja dotycząca usuwania azbestu z nieruchomości

 

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, iż wszelkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest realizowane przez mieszkańców we własnym zakresie, powinny być dokonywane przez wykonawców  z odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz spełniać szereg wymogów określonych szczegółowo w m.in.: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest czy Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Adresy internetowe do wyżej wymienionych aktów prawnych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040710649

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101621089

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021